มะเร็งท่อน้ำดี

เดินหน้าอำเภอต้นแบบ ต้านพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

ขอนแก่น-ม.ขอนแก่น MOU ร่วมกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ขับเคลื่อนโครงการอำเภอต้นแบบแก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ใน 9 พื้นที่นำร่อง

ที่ห้องประชุมสารสิน (ชั้น 2) อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้แทนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สาธารณสุขจังหวัด นายอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ ทั้ง 4 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ พร้อมผู้เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการการพัฒนาและขับเคลื่อนอำเภอต้นแบบในการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี มีเป้าหมายลดการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่ดำเนินงานให้น้อยกว่าร้อยละ 1 และผลักดันให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีระยะแรกในพื้นที่ดำเนินการเข้าสู่การผ่าตัดมากกว่าร้อยละ 80 รวมถึงเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่ดำเนินการมากกว่าร้อยละ 50 ภายในระยะเวลา 5 ปี

โดยมีพื้นที่ดำเนินงานนำร่อง 9 อำเภอต้นแบบจาก 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น – อำเภอเมือง อำเภอบ้านแฮด และอำเภอบ้านไผ่  จังหวัดร้อยเอ็ด – อำเภอศรีสมเด็จและอำเภอเชียงขวัญ จังหวัดกาฬสินธุ์ – อำเภอท่าคันโทและอำเภอหนองกุงศรี และ จังหวัดมหาสารคาม – อำเภอกันทรวิชัยและอำเภอโกสุมพิสัย

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า “สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่นผ่านโครงการวิจัยท้าทายไทย : ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ (Fluke Free Thailand) มาตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีแบบครบวงจร ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ โดยมี รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดีเป็น Director

ที่ผ่านมาการดำเนินโครงการวิจัยท้าทายไทย ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ มีผลงานที่สำคัญมากมาย และเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ยินดีให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสร้างอำเภอต้นแบบและขยายเครือข่ายในการแก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี โดยเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อนำไปสู่การส่งเสริมการเรียนรู้และปรับพฤติกรรมเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดและยุติปัญหาของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่เสี่ยง รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายระบบป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่เสี่ยงแบบบูรณาการ่วมกับภาคประชาสังคม ชุมชน โรงเรียน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป”

โครงการอำเภอต้นแบบในการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี มีวัตถุประสงค์การดำเนินงาน ดังนี้  1.สร้างการรับรู้และความตระหนักในโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชน  2.สร้างความรอบรู้โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในโรงเรียน  3.ดำเนินงานเกี่ยวกับอาหารปลอดพยาธิใบไม้ตับ  4.ดำเนินงานเกี่ยวกับสัตว์รังโรคปลอดพยาธิใบไม้ตับ  5.ตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับในประชาชนกลุ่มเสี่ยง  6.คัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชนกลุ่มเสี่ยง  7.พัฒนาระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างยั่งยืน และ  8.พัฒนาระบบส่งต่อเพื่อการรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

โครงการนี้มีการดำเนินงานผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ร่วมกับคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7 เป็นการขับเคลื่อนการแก้ปัญหารูปแบบใหม่ที่มุ่งให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการต่าง ๆ โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะสถาบันการศึกษาเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุน ถือเป็นการบูรณาการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนอย่างยั่งยืนและครอบคลุมวงจรการเกิดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น