ขอนแก่นเตรียมพร้อมสถานประกอบการรับมาตรการผ่อนคลายล็อต 2

โควิด19

ขอนแก่น – เตรียมส่งแอพ Khon Kaen Trust City รับมาตรการผ่อนคลายล็อต 2 พร้อมเปิด local quarantine ระดับจังหวัด/อำเภอ รับประชาชนที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง   

วันนี้ ที่ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น  ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุม“คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 19/2563”  โดยในวันนี้คณะกรรมการฯ ได้ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการรองรับมาตรการผ่อนปรน ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคมที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า “ทางจังหวัดได้มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดไปเตรียมความพร้อม หากมีการผ่อนคลายจากรัฐบาล ต้องวางมาตรฐานทั้งด้านสาธารณสุขในการรักษาระยะห่างและด้านอื่นๆ เพื่อให้ทุกคนได้รับรู้และเตรียมการไว้ก่อน ในกรณีที่ได้รับการผ่อนคลายจะสามารถเริ่มดำเนินกิจการได้ทันที รวมไปถึงโรงแรมด้วย

อีกประการหนึ่งคือ จ.ขอนแก่น ซึ่งได้ใช้มาตรการผ่อนคลายเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นๆ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคมที่ผ่านมา ได้กำหนดให้ผู้ที่เข้าไปใช้บริการในกิจการที่ได้รับการผ่อนคลายจะต้องมีการลงทะเบียนการใช้บริการ ประกอบด้วยชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และช่วงเวลาที่เข้าไปใช้บริการ ขณะนี้ทางจังหวัดได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นที่เรียกว่า Khon Kaen Trust City ผู้ใช้บริการสามารถใช้สมาร์ทโฟนสแกน QR code ที่หน้าร้านค้า กรอกข้อมูลตนเองเพื่อลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ ส่วนผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ทางร้านค้าก็ต้องมีที่สำหรับให้ลงทะเบียนประวัติเอาไว้ ขณะที่ในส่วนของผู้ประกอบการเองก็ต้องสแกน QR code เพื่อทดสอบตัวเองว่า ได้มาตรฐานตามที่ทางราชการกำหนดแล้วหรือยัง  หลังจากนั้นก็ให้พิมพ์ใบรับรองตนเองว่า ได้ดำเนินการตามมาตรฐานและติดไว้ให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบ โดยจะสามารถใช้งานแอพพลิเคชั่น Khon Kaen Trust City ได้ในสัปดาห์นี้

นอกจากนี้ยังมีเรื่องที่ทางจังหวัดมอบหมายให้หอการค้าจังหวัดขอนแก่นร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทำ food coupon เพื่อระบุตัวบุคคลในการที่จะเข้ารับแจกของต่างๆ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกสำหรับผู้รับแจกสิ่งของในโอกาสต่อไป และยังจะเชื่อมโยงกับสิ่งที่ทางจังหวัดได้วางไว้คือเรื่องของ food bank เพื่อให้เกิดระบบการแจกจ่ายอาหารที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมในเรื่องของการประกอบอาชีพต่อไป

อีกเรื่องคือ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่นได้ประกาศรับรองให้หมู่บ้าน 44 แห่ง จาก 26 อำเภอของจังหวัดขอนแก่นเป็นหมู่บ้านปลอดโควิด ตามคำเสนอจากการประเมินตนเองของประชาคมหมู่บ้านทั้ง 44 แห่ง คิดเป็นจำนวนประชากรกว่า 20,0000 คน จำนวนครัวเรือนกว่า 5,000 หลังคาเรือน ซึ่งทางราชการจะเข้าไปสนับสนุนเพื่อให้หมู่บ้านต่างๆ เหล่านี้เป็นหมู่บ้านปลอดโควิดต่อไป

ในเรื่องการเตรียมการต้อนรับชาวขอนแก่นที่ไปประกอบอาชีพในต่างภูมิลำเนาและกำลังจะเดินทางกลับมาจากพื้นที่กลุ่มเสี่ยง เรื่องนี้ทางอำเภอได้เตรียมการสำหรับสถานที่ที่จะให้มีการกักกันตัว กรณีที่คนนั้นมีที่อยู่อาศัยไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสมสำหรับการกักกันตัว ก็สามารถใช้สถานที่ที่เป็น local quarantine ระดับอำเภอหรือระดับจังหวัดได้

ประเด็นสุดท้ายคือ ทางจังหวัดได้อนุมัติให้หน่วยราชการสามารถจัดประชุมสัมมนาภายใต้มาตรฐานทางสาธารณสุขที่วางเอาไว้ ในพื้นที่ที่เหมาะสม ครั้งหนึ่งตั้งแต่ 25 ถึง 40 คน ทั้งนี้เพื่อให้งานราชการ การสื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องต่างๆ  การฝึกอาชีพ หรือเรื่องอื่นๆ ที่ทางราชการเห็นสมควรสามารถดำเนินการไปได้ ภายใต้มาตรฐานทางสาธารณสุขอย่างเข้มงวด” ผวจ.ขอนแก่น กล่าว

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดขอนแก่น กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น