X
สหกรณ์ครูขอนแก่น

ขอนแก่น ชมรมสมาชิกสหกรณ์ครูยกขบวนฟ้อง “เอกราช” พ่วงคณะกรรมการยกชุด

ขอนแก่น–ชมรมสมาชิกสหกรณ์ครูยื่นฟ้องอาญา “เอกราช ช่างเหลา” และคณะกรรมการสหกรณ์ครูฯ ตั้งแต่ปี 54 รวม 37 ราย กรณีทำเงินของสหกรณ์ฯ หายไปกว่า 400 ล้านบาท

วันนี้ (22 พ.ค. 63) ที่ศาลจังหวัดขอนแก่น ดร.วิศร์ อัครสันตติกุล ประธานชมรมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น นำตัวแทนสมาชิกชมรมและทีมทนายความ เดินทางไปยื่นคำฟ้องคดีอาญานายเอกราช ช่างเหลา ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐ และเป็นอดีต ผจก.สหกรณ์ฯ  คณะกรรมการ รวมทั้งผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ รวม 37 คน ในข้อหาร่วมกันยักยอก จัดทำบัญชีและงบการเงินอันเป็นเท็จ เสนองบการเงินอันเป็นเท็จ

หลังจากที่ก่อนหน้านี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ยื่นฟ้อง “เอกราช ช่างเหลา” พร้อมพวก 5 คน ฐานยักยอกทรัพย์ ปลอมสมุดบัญชี และรับของโจร ซึ่งศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องวันที่ 3 ส.ค.นี้ อ่านเพิ่มเติมใน (ขอนแก่น ยื่นฟ้อง ‘เอกราช ช่างเหลา’ พร้อมพวก ยักยอกเงินสหกรณ์ครู 431 ล้าน)

ประธานชมรมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น กล่าวว่า สืบเนื่องจากการที่เงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ได้หายไปเป็นจำนวน 400 ถึง 1,000 ล้านบาท ซึ่งสมาชิกเกรงว่า การดำเนินคดีและการติดตามเอาเงินกลับคืนมาจะไม่เป็นผลสำเร็จเท่าที่ควร ดังนั้น ทางชมรมฯ จึงมีความจำเป็นจะต้องฟ้องคดีกับนายเอกราช ช่างเหลา และคณะกรรมการดำเนินการชุดต่างๆ ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา จนถึงปัจุบัน รวมทั้งผู้จัดการสหกรณ์ฯ และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรวม 37 คน

เนื่องจากว่า แม้ว่าเงินที่หายไปนั้น ในเบื้องต้นจะปรากฏว่า บุคคลซึ่งนำเงินไปฝากที่ธนาคารไทยพาณิชย์ กรุงเทพฯ จะมีเพียง 4-5 คน ซึ่งถือว่าการกระทำความผิดสำเร็จแล้ว แม้ว่าจะมีการกล่าวอ้างว่า มีการนำเงินมาคืนแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่พ้นความรับผิด

ในส่วนของคณะกรรมการดำเนินการชุดต่อๆ มา ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเพียงกลุ่มบุคคลที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาทำหน้าที่กรรมการตลอดเวลา ก็ถือว่า เป็นผู้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดด้วย ตามฏหมายอาญาและหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ ประกอบกับข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด พ.ศ. 2558 หมวด 8 ที่ว่าด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ตั้งแต่ข้อ 70 ถึงข้อ 77

โดยเฉพาะข้อ 71 ที่กล่าวถึงอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการแต่ละตำแหน่งไว้ชัดเจน ซึ่งจะต้องดำเนินการให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์เป็นสำคัญ และในส่วนของเหรัญญิก มีหน้าที่ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ่าย และเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของสหกรณ์ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย

สำหรับความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินการ ตามข้อ 77 ระบุว่า “ความผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินการในกรณีคณะกรรมการดำเนินการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการหรือการกระทำโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ของตน จนทำให้เสียผลประโยชน์ของสหกรณ์ หรือสมาชิก อันเป็นเหตุให้สหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือกิจการ หรือฐานะการเงินตามรายงานการตรวจสอบบัญชีหรือรายงานการตรวจสอบเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหายคณะ กรรมการดำเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์

ในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ กรรมการ หรือผู้จัดการ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม

กฏหมาย วัตถุประสงค์ขอบเขตแห่งการดำเนินกิจการที่พึงดำเนินการได้ของสหกรณ์ ข้อบังคับของสหกรณ์ และมติที่ประชุมใหญ่ ทั้งนี้ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของสหรณ์หรือสมาชิก

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ กรรมการ หรือผู้จัดการ ต้องรับผิดชอบร่วมกันในความเสียหายต่อสหกรณ์ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ

(2) ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์

(3) ดำเนินกิจการนอกขอบวัตถุประสงค์ หรือนอกขอบเขตแห่งการดำเนินกิจการที่พึงจะดำเนินการได้ของสหกรณ์

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ กรรมการ หรือผู้จัดการ ไม่ต้องรับผิดในกรณี ดังต่อไปนี้

(1) พิสูจน์ได้ว่าตนมิได้ร่วมกระทำการอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์

(2) ได้คัดค้านในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์โดย ปรากฎในรายงานการประชุม หรือได้ทำคำคัดค้านเป็นหนังสือยื่นต่อประธานที่ประชุมภายในสามวันนับแต่สิ้นสุดการประชุม

ดังนั้น ชมรมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น ในฐานะเป็นตัวแทนสมาชิกผู้มีส่วนได้เสียและเป็นเจ้าของสหกรณ์ด้วย ได้ประชุมแล้วมติให้ฟ้องคดีกับกลุ่มคณะบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อปกป้องรักษาสิทธิประโยชน์ของสหกรณ์และของมวลสมาชิกโดยทางศาลต่อไป”  ดร. วิศร์ กล่าว

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น