X
สหกรณ์ครูขอนแก่น

สหกรณ์ครูขอนแก่นยืนยันไม่กันหนี้สูญเต็มจำนวน หวังให้กำไรคืนสมาชิกสูงสุด

ขอนแก่น – สหกรณ์ออมทรัพย์ครูออกแถลงการณ์งัดสหกรณ์จังหวัด ไม่สนถูกเพิกถอนมติมติที่ประชุมใหญ่ ยืนยันไม่กันเผื่อหนี้จะสูญเต็มจำนวนเพราะส่งผลต่อยอดปันผล

ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ได้ออกแถลงการณ์ถึงสมาชิกลงวันที่ 22 มี.ค.2563  โดยมีเนื้อหาโดยสรุประบุว่า โครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิกและประชุมผู้แทนสมาชิกจะเดินหน้าต่อไปตามปฎิทินที่วางไว้ หลังจากกรณีไวรัสโคโรน่าทุเลาลงไป ซึ่งตนจะได้สื่อสารมายังสมาชิกเพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นเป็นระยะขอให้สมาชิกอย่าได้ตระหนกในคำสั่งของสหกรณ์จังหวัดในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์ที่เพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2563

และคำสั่งรองนายทะเบียนสหกรณ์เพิกถอนมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการมีแผนในการทำงานเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสมาชิกโดยเฉพาะเรื่องปันผลเฉลี่ยคืนเด็ดขาด จริงๆ สัญญานบอกเหตุดังกล่าวมีขึ้นก่อนการประชุมใหญ่สามัญวันที่ 13 ก.พ. แล้ว

สัญญาณบอกเหตุที่ว่าคืออะไร มูลเหตุข้อเท็จจริงกรณีที่เงินของสหกรณ์ถูกยักยอกทรัพย์หรือลักทรัพย์ไปจำนวน 431 ล้านบาทตั้งแต่ปี 2554 แต่เมื่อทราบข้อเท็จจริงปี 2562 ดังนั้นการตัดยอดเงินสดขาดบัญชีต้องดำเนินการในปี 2562 ผลประกอบการก็จะส่งผลกระทบต่อสมาชิกทันที ถ้าคณะกรรมการฯ ไม่กล้ารับผิดชอบ ไม่กล้าตัดสินใจ หรือไม่มีการวางแผนให้มีผลกระทบน้อยที่สุด

ดร.อนุศาสตร์ระบุว่า คณะกรรมการก็จะได้นำกำไรสุทธิที่ได้รับหักลบด้วย 431 ล้านบาท เหลือสุทธิเท่าไหร่ ก็นำมาปันผล เฉลี่ยคืน ถ้าทำตามนี้จะมีกำไรปันผลเฉลี่ยคืนอยู่ที่  694 ล้านบาท ปันผลจะอยู่ประมาณร้อยละ 3 ถ้าทำอย่างนี้ใครก็ทำได้ ทำถูกต้องตามระเบียบ คณะกรรมการฯ ไม่ต้องรับผิดชอบ แต่ผลกระทบเกิดขึ้นกับมวลสมาชิกและไม่ใช่ความผิดของสมาชิก และไม่ใช่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน

ดังนั้นคณะกรรมการฯ ชุดนี้จึงไม่ทำ ทุกคนมีความคิดว่า ทำอย่างไรก็ได้ที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อเงินปันผล เฉลี่ยคืนมวลสมาชิก คณะกรรมการฯ ชุดนี้ไม่ขี้ขลาด ไม่กลัวความผิดที่เกิดขึ้น จึงได้วางแผนทำงานดังนี้

1.ปฏิบัติตามแนวระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยเงินสดขาดบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2546 ข้อ 6 (1)

2.วันที่ 27 ม.ค. 2563 ให้ลูกหนี้เงินสดขาดบัญชี ทำหนังสือรับผิดชอบชดใช้เงินสดขาดบัญชีหากไม่สามารถชำระคืนได้ให้มาจัดทำหนังสือรับสภาพหนี้และจัดให้มีหลักทรัพย์ประกันจำนวนหนี้เงินสดขาดบัญชี ปรากฏว่า นายเอกราช ช่างเหลา ได้มาจัดทำหนังสือรับสภาพหนี้ดังกล่าวพร้อมหลักประกันหนี้เป็นที่ดินจำนวน 202 ไร่ 2 งาน 84 ตารางวา ราคาประเมิน 169,710,750.00 บาทและกำหนดชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6.75 บาทต่อปีให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2563

3.คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาแล้วว่า หลักทรัพย์ค้ำประกันไม่ครอบคลุมเงินสดขาดบัญชี ซึ่งยังขาดอยู่ 262,151,320.43 บาท จะส่งผลกระทบต่อสมาชิกจำนวนมากเมื่อมีการพิจารณาอนุมัติงบและแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาคทุน งบกระแสเงินสด ประจำปี 2562 (ถ้าตั้งค่าหนี้สงสัยเผื่อจะสูญครบทั้งจำนวน กำไรสุทธิจะอยู่ที่ 894 ล้านบาท) แต่คณะกรรมการฯ ไม่ทำจึงได้มีมติเป็นเอกฉันท์ทำหนังสือขอผ่อนปรนการตั้งค่าเผื่อหนี้จะสูญไปยังกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ตามหนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ที่ สอ.คขก.125/2563 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563

4.กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้งกลับมายังสหกรณ์ตามหนังสือที่ กษ 004/222 ลงวันที่ 3กุมภาพันธ์ 2653 คณะกรรมการฯ ได้ปฏิบัติตามหนังสือดังกล่าวและเสนอแผนขอผ่อนปรนตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญให้ครอบคลุมวงเงินสดขาดบัญชี 262,151,320.43 บาท ภายในระยะเวลา 4 ปี โดยปีที่ 1 ขอตั้ง 30 ล้านบาท  ปีที่ 2 ขอตั้ง 50 ล้านบาท  ปีที่ 3 ขอตั้ง 80 ล้านบาท  ปีที่ 4 ขอตั้ง 100,151,320.43 บาท และได้ทำหนังสือรายงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ตามหนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ที่สอ.กขก 324/2563 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้งกลับมายังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ตามหนังสือที่ กษ 0404/366 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์2563 รับทราบแผนดังกล่าว

5.วันที่ 5 ก.พ. 2563 นายวิวัฒน์ สุดาจิต ผู้สอบบัญขีสหกรณ์รายงานอย่างมีเงื่อนไขให้ตั้งค่าเผื่อหนี้จะสูญในลูกหนี้เงินสดขาดบัญชีครบทั้งจำนวนกำไรสุทธิอยู่ที่ 894 ล้านบาท แต่ที่ประชุมคณะกรรมการฯ มีมติตามที่ได้ทำแผนขอผ่อนปรนไป 4 ปี โดยตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในลูกหนี้เงินสดขาดบัญชีเพียง 30 ล้านบาท กำไรสุทธิจะอยู่ที่ 1,126 ล้านบาท และกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

6.นายวิวัฒน์ สุดาจิต รายงานนายทะเบียน นายทะเบียนสั่งการเมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2563 ให้คณะกรรมการฯ แก้ไขขัอบกพร่องโดยให้นำยอดกำไรสุทธิ 894 ล้านบาท นำเสนอที่ประชุมใหญ่ (นี้คือสัญญาณบอกเหตุตั้งแต่ต้น เมื่อชมรมสมาชิกสหกรณ์ร้องกรณีดังกล่าว นายทะเบียนก็ทำทันทีกลัวม.157)

7.วันที่ 12 ก.พ. 2563 คณะกรรมการฯ ดำเนินการมีมติยืนยันตามมติเดิมที่ได้ทำแผนขอผ่อนปรนไป 4 ปี โดยตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในลูกหนี้เงินสดขาดบัญชีเพียง 30 ล้านบาท กำไรสุทธิจะอยู่ที่ 1,126 ล้านบาท

8.วันที่ 13 ก.พ. 2563 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี มติที่ประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิกได้ทำแผนขอผ่อนปรนไป 4 ปี ตระหนักและมองเห็นผลกระทบที่จะเกิดกับสมาชิกจึงมีมติตามที่คณะกรรมการฯ เสนอตามที่ได้ทำแผนขอผ่อนปรนไป 4 ปี โดยตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในลูกหนี้เงินสดขาดบัญชีเพียง 30 ล้านบาท กำไรสุทธิจะอยู่ที่ 1,126 ล้านบาท จึงนำไปสู่การจัดสรรกำไรสุทธิในยอดดังกล่าว

จะเห็นว่าทั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้แทนสมาชิทุกคนมีเป้าหมายที่ตรงกันคือ จะต้องไม่ให้มีผลกระทบต่อมวลสมาชิกเรื่องการปันผล เฉลี่ยคืน ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมิใช่ความผิดของมวลสมาชิก จึงเรียนสมาชิกทุกท่านรับทราบข้อมูลที่แท้จริง และปัจจุบันสหกรณ์เรายังเดินหน้าปกติไม่มีผลกระทบอะไรทั้งสิ้น

สิ่งที่ปรากฏเห็นชัดว่า สหกรณ์เรามีความเชื่อมั่นและเป็นศรัทธาของมวลสมาชิกคือ การมาฝากเงินและซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้โทรศัพท์และ Line มาส่วนตัวที่ให้กำลังใจและกล้าทำเพื่อสมาชิก ถือเป็นกำลังใจที่ผมจะเดินหน้าทำเพื่อสมาชิกต่อไป คณะกรรมการฯ มีโครงการต่างๆ มากมายในช่วงนี้ที่จะทำเพื่อสมาชิกตามอุดมการณ์ของสหกรณ์ฯ พวกเราจะอยู่เคียงข้างมวลสมาชิก เพื่อให้สมาชิกสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ขอให้สมาชิกทุกท่านได้สบายใจและไม่ต้องหวั่นวิตกใดๆ ทั้งสิ้น มีกลุ่มบางกลุ่มที่บอกว่า คณะกรรมการฯ จะดื้อดึงไปทำไม มีกฎหมายระเบียบชัดเจนทำไมไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ไม่รู้ว่ากลุ่มเหล่านั้นใช้สมองส่วนใดคิด ถ้าทำตามที่กลุ่มเหล่านั้นพูด ผลกระทบจะตกกับมวลสมาชิกทันที ตนจะทำเรื่องนี้ให้ถึงที่สุด เพื่อเป็นกรณีศึกษาของสหกรณ์ทั่วไปได้อ้างอิงในอนาคต

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น