สิ้นแล้ว !! พระเถระผู้ใหญ่ “หลวงปู่คูณ วัดหนองแวง”

หลวงพ่อคูณ

ขอนแก่น–หลวงพ่อคูณ ขันติโก เจ้าอาวาสวัดหนองแวง ได้ละสังขารแล้วเช้าวันนี้ เมื่อเวลา 9.09 น. สิริรวม 91 พรรษา หลังเข้ารักษาอาการอาพาธที่ รพ.ศูนย์ขอนแก่น

พระธรรมวิสุทธาจารย์ (คูณ ขนฺติโก ป.ธ.๔) 91 ปี 14 วัน 71 พรรษา  เจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙  ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง ขอนแก่น  เจ้าสำนักเรียนวัดหนองแวง (แผนกธรรม-บาลี)  ผู้จัดการโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา (แผนกปริยัติสามัญ) ได้ละสังขารแล้วในเช้าวันนี้ (19 ก.พ.63) เมื่อเวลา 9.09 น. ที่วัดหนองแวงพระอารามหลวง

หลวงพ่อคูณ มีนามเดิมว่า คูณ สุมนเมธี (สุยอย)  เกิดเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2472  เป็นบุตรของนายลี สุยอย และ นางตา สุยอย  ภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่ ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

 

การศึกษาทางโลก พ.ศ.2486 จบการศึกษาชั้นประถมปีที่ 4 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน มหาสารคาม

พ.ศ.2504 สอบครูพิเศษมูล (พม.)  ก่อนเข้ารับการอุปสมบทเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2492 ได้รับฉายา ขนฺติโก

 

การศึกษาทางธรรม

พ.ศ.2499 เปรียญธรรม ๔ ประโยค สำนักศาสนศึกษาวัดธาตุ ขอนแก่น

พ.ศ.2497 นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดสว่างวิจารณ์ มหาสารคาม

พ.ศ.2553 ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.)

สมณศักดิ์

พ.ศ. 2556 เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ “พระธรรมวิสุทธาจารย์”

พ.ศ. 2547 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ “พระเทพวงศาจารย์”

พ.ศ. 2543 เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ “พระราชปริยัติเมธี”

พ.ศ. 2535 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ “พระวิสุทธิกิตติสาร”

พ.ศ. 2513 เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ “พระครูธรรมสารสุมณฑ์”

พระธรรมวิสุทธาจารย์ (คูณ ขนฺติโก ป.ธ.๔) เป็นผู้นำพุทธศาสนิกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดำเนินการก่อสร้างพระมหาธาตุแก่นนครอนุสรณ์สาธุชน (พระธาตุ 9 ชั้น) ที่วัดหนองแวง ขอนแก่น มีความสนใจส่วนตัวด้านวิทยาการ เทคโนโลยีสมัยใหม่ และการทัศนศึกษารอบโลก  ที่ผ่านมาหลวงพ่อคูณมีอาการอาพาธและเข้ารับการรักษาที่ รพ.ศูนย์ขอนแก่น ก่อนจะละสังขารในช่วงเช้าวันนี้

CR ภาพ  :  FB เครือข่ายเพื่อนเตือนภัย จ.ขอนแก่น

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดขอนแก่น กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น