เริ่มแล้วอย่างยิ่งใหญ่ “งานเกษตรอีสาน” งานแสดงนวัตกรรมทางการเกษตร 

งานเกษตรอีสาน

ขอนแก่น – มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน 24 ม.ค.- 2 ก.พ.63 คาดจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 5 แสนคน สร้างรายได้หมนุเวียนกว่า 600 ล้านบาท

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563  พร้อมด้วย ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณาจารย์ นักศึกษา ประชาชน ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ อาคารนิทรรศการจตุรมุข อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563 จัดขึ้นภายใต้คำขวัญว่า “สืบสานงานพ่อ ต่อยอดปณิธาน รากฐานเกษตรอัจฉริยะ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สืบสานพระราชปณิธานภายใต้ร่มพระบารมีพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ในการนำศาสตร์พระราชามาพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยทางการเกษตรของนักวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชน เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรสู่ชุมชน ฝึกอบรมอาชีพการเกษตรแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การจัดงานเกษตรภาคอีสานในปี 2563 จะเป็นงานที่ถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม และยกระดับเกษตรในการทำการเกษตรให้ได้ผลเป็นอย่างดีขึ้น เสริมกับงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้บรรลุเป้าหมาย สามารถพึ่งพาตนเอง มีความเข้มแข็ง ตามทิศทางการบริหารประเทศของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็นการพัฒนาภาคเกษตรไทยให้เป็นผู้นำของโลก ก้าวสู่เกษตร 4.0 และไทยแลนด์ 4.0 โดยมีภาคเกษตรเป็นตัวหลักสำคัญในการขับเคลื่อนที่เราเรียกว่า The New Growth Engine เกษตรมิติใหม่ หวังว่าความร่วมมือในลักษณะเช่นนี้จะมั่นคง เติบโต ขยายตัวพัฒนาประเทศไทยอย่างก้าวกระโดดต่อไปในอนาคต

รศ.นพ. ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดงานวันเกษตรภาคอีสานเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นงานที่พัฒนามาจากงานวันขายผลิตผลการเกษตรของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ที่มุ่งเน้นการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรที่ได้จากการฝึกงานของนักศึกษา โดยนักศึกษา ต่อมาคณะเกษตรศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พัฒนาขยายขอบข่ายงาน ให้เกิดความยิ่งใหญ่ และเพื่อร่วมงานฉลองวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดให้ตรงกับวันที่ 25 มกราคมของทุกปี

“มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ริเริ่มจัดงานวันเกษตรภาคอีสานมาอย่าต่อเนื่องเป็นปีที่ 30 สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยถือเป็นการนำขุมทรัพย์ทางปัญญามาต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตรมากมายอันเป็นพื้นฐานของชาวไทยนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก  จากผลการประเมินการจัดงานในปี 2562 พบว่ามีนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร นักวิชาการและประชาชนผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมงาน จำนวน 540,834 คน มีเงินหมุนเวียนในงานกว่า 600 ล้านบาท  ซึ่งจำนวนเงินที่หมุนเวียนในช่วงเวลาดังกล่าวมีส่วนช่วยส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดขอนแก่นและภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เป็นอย่างดี  รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านเกษตรในระดับต่างๆอีกด้วย”

ด้าน รศ.ดร.ดรุณี  โชติษฐยางกูร  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า งานวันเกษตรภาคอีสานเป็นต้นแบบการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพลังงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ สถานประกอบการที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และผลิตผลทางการเกษตร สถานประกอบการด้านจักรกลการเกษตร เทศบาลนครขอนแก่น และหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆ

ซึ่งกิจกรรมหลักที่มาจากภาคีเครือข่ายและกิจกรรมหลักของคณะเกษตรศาสตร์คือ การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 21 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2563 การเสวนาการเกษตร เรื่อง Smart Farming : Solution for Sustainable Agriculture เชื่อว่าการจัดงานครั้งนี้จะเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขนาดกลางและขนาดย่อม และยังกระตุ้นให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรในฐานะผู้ผลิตอาหารและการเป็นครัวของโลก”

ทั้งนี้กิจกรรมภายในงานมุ่งเน้นการเผยแพร่ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการ เกษตรจากภาครัฐและเอกชน เช่น เทคโนโลยี AI  การจัดแสดงโดรนทางการเกษตร การใช้ Application เพื่อเกษตรกรไทย รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาให้มีโอกาสแสดงออกเชิงวิชาการและทักษะภาคสนาม  ทั้งนี้งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 24 มกราคมถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563  ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานเกษตรอีสาน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดขอนแก่น กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น