เปิดบ้านวิทยาลัยเทคโนภาคฯ ในงาน open house 2020 อย่างยิ่งใหญ่  

เทคโนภาคฯ

ขอนแก่น – วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคฯ จัดงาน “เปิดโลกอาชีพสู่ยุค Digital Thailand 4.0” ผลิตนักศึกษารองรับงานในโลกยุคใหม่ พร้อมเตรียมเปิดสอนสาขาโลจิสติกส์และระบบราง ตามความต้องการตลาดงานในพื้นที่

ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน open house 2020 “เปิดโลกอาชีพสู่ยุค Digital Thailand 4.0”  ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ และนักเรียนที่เป็นตัวแทนจากโรงเรียนต่างๆ ในเขตจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมงานนับพันคน เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสการก่อตั้งวิทยาลัยฯ ครบ 45 ปี และเพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเรียนสายอาชีพ เพื่อมุ่งสู่ยุคดิจิตัล มีทักษะพื้นฐาน เพื่อเป็นความรู้ในการเลือกเรียนสายอาชีพ

โอกาสนี้ผู้ว่าราชการ จ.ขอนแก่น ได้กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสการก่อตั้งวิทยาลัยฯ และชื่นชมการผลิตบัณฑิตที่สอดรับกับอุตสาหกรรมในโลกยุคใหม่ โดยกล่าวย้ำว่า จ.ขอนแก่น มีความต้องการแรงงานในสายอาชีพอีกจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดขอนแก่นมีนโยบายต้องการเป็นศูนย์กลางการผลิตด้านอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศ จึงเป็นโอกาสสำคัญสำหรับผู้เรียนสายอาชีพที่จะได้มีตลาดงานรองรับได้ทำงานพัฒนาบ้านเกิดถิ่นฐานของตน

จากนั้นผู้ว่าราชการ จ.ขอนแก่น ร่วมกับคณาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติร่วมกันเปิดศูนย์พัฒนาทักษะแบบสะเต็ม หรือ program training center  ซึ่งประกอบด้วย ห้องจำลองการขับขี่ทางรถไฟ และห้องฝึกอบรมหุ่นยนต์ ก่อนจะเข้าชมกิจกรรมตามบูธต่างๆ ภายในงาน ซึ่งกิจกรรมในการจัดงานวันนี้ประกอบไปด้วย 1.การแข่งขันทางวิชาการ อาทิเช่น การแข่งขันหุ่นยนต์รถวิ่งตามเส้น การแข่งขันจุดประกายความคิด start up รุ่นใหม่ไทยแลนด์ 4.0  2.การจัดการอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิก  3.การจัดบูธวิชาการให้ความรู้ตามสาขางานที่ทางวิทยาลัยเปิดสอน  4.การแสดงออกด้านความสามารถของนักศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เป็นสถานศึกษาอาชีวะเอกชนที่เปิดทำการสอนมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2518 โดยใช้ชื่อแรกการจัดตั้งว่า โรงเรียนช่างกลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อมาในปีพศ. 2523 ใช้ชื่อว่า โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในปี พ.ศ 2554 ได้ใช้ชื่อว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาจนถึงปัจจุบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับรางวัลพระราชทานสถานศึกษา 3 สมัยต่อเนื่อง และผลิตผู้สำเร็จการศึกษาออกสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพมากกว่า 103,000 คน

ปัจจุบันเปิดทำการสอนสาขาวิชาดังนี้ สาขาวิชาช่างยนต์  สาขาวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา  สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน-เทคนิคการผลิต  สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  สาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก และ สาขาวิชาการตลาด

วิทยาลัยฯ มุ่งเน้นผลิตผู้เรียนตามปรัชญาของวิทยาลัยฯ ที่ว่า คุณวุฒิ คุณธรรม คุณภาพ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรมอัตลักษณ์คือ สุภาพ มีวินัย ใจอาสา เป็นคนเก่ง ดี และมีงานทำ มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนก้าวทันต่อสังคมในยุคดิจิตัล นอกจากนั้นในอนาคตทางวิทยาลัยฯ ได้เตรียมที่จะเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนเพิ่มอีก 2 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาโลจิสติกส์ และ สาขาวิชาการระบบราง ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเปิดการเรียนการสอนได้ในปีการศึกษาใหม่นี้  เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของจังหวัดขอนแก่นที่ต้องการมุ่งไปสู่อุตสาหกรรมระบบรางและตอบสนองต่อตลาดแรงงานของประเทศ

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดขอนแก่น กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น