ช็อก !! สหกรณ์ครูขอนแก่นสั่งฟ้อง 4 บิ๊ก หลังพบถูกยักยอกเงิน 431 ล้าน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น

ขอนแก่น–ประธานสหกรณ์ครูขอนแก่นร่อนแถลงการณ์ด่วนถึงสมาชิกยอมรับเงิน 431 ล้านบาทถูกถอนออกไปจากบัญชีของสหกรณ์ฯ จริง ตั้งแต่ปี 54 เตรียมเอาผิดผู้รับผิดชอบทั้ง 4 ราย

ช่วงเย็นวันนี้ (27 พ.ย.62) มีรายงานข่าวล่าสุดว่า ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ได้มีแถลงการณ์ถึงสมาชิกกล่าวยอมรับถึงกรณีที่มีข้อร้องเรียนจากสมาชิกให้มีการตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ฯ เพราะสงสัยว่า มีเงินจำนวน 400 ล้านบาทถูกถอนออกไปโดยไม่ทราบที่มาที่ไป จนนำไปสู่การตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ฯ ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาฟอร์จูนทาวน์ ดินแดง กรุงเทพฯ โดยประธานสหกรณ์ฯ ยอมรับว่า เงินจำนวนดังกล่าวหายไปจากบัญชีของสหกรณ์จริง และจะมีการเอาผิดกับผู้ที่ยักยอกทรัพย์ดังกล่าว ทั้งทางวินัย ทางแพ่ง และทางอาญา ดังรายละเอียดในแถลงการณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ดังนี้

สารจากประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด

 

เรียน  พี่ เพื่อน น้อง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด  ที่รักทุกท่าน

ตามที่ชมรมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด โดยท่าน ดร.วิศร์ อัครสันตติกุล ได้เสนอขอให้มีการเปิดประชุมใหญ่วิสามัญตามข้อบังคับข้อ 62 เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวจากการที่ผู้แทนสมาชิกได้สอบถามในที่ประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562  ที่จังหวัดหนองคายว่า มีเงินในบัญชีเงินฝากประจำของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด หายไปกว่า 400 ล้านบาท จริงหรือไม่ คณะกรรมการดำเนินการได้ตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ขอเปิดประชุมใหญ่เป็นไปตามข้อบังคับหรือไม่ หลังจากตรวจสอบถูกต้อง คณะกรรมการ ดำเนินการจึงมีมติกำหนดเปิดประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า นานาชาติไคซ์ (KICE) จึงเรียนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ทุกท่านได้ทราบโดยทั่วกัน สมาชิกท่านใดที่มีความประสงค์เข้ารับฟังหรือสังเกตการณ์ก็สามารถเข้าร่วมได้ แต่ไม่มีค่าตอบแทนให้ ทางคณะกรรมการดำเนินการจัดอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่มไว้บริการสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม  คณะกรรมการดำเนินการทุกท่านได้ตระหนักในความรับผิดชอบหลังจากทราบข้อมูลจากผู้แทนสมาชิกเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562 และในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 กระผมเข้ารับตำแหน่งประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด วันแรกได้เสนอในที่ประชุมให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว  คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว  คณะกรรมการได้เริ่มตรวจสอบบัญชีเงินฝากประจำธนาคารไทยพาณชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนดินแดง ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด เลขที่บัญชี 144-101918-9 และคณะกรรมการมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการลงไปขอดูใบแจ้งรายการบัญชีฝากประจำ (STATEMENT) บัญชีดังกล่าว เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งได้ไปที่ธนาคารและขอรับ (STATEMENT) ซึ่งเมื่อได้รับแล้วได้ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือปรากฏว่า มีเงินจำนวน 79,714.16 บาท ซึ่งไม่ตรงกับเอกสารการประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 31/2562 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งระบุยอดเงินฝากประจำบัญชีดังกล่าวว่ามียอดเงินคงเหลือ 431,941,784.59 บาท นั้นก็แสดงว่ามีเงินหายไปจำนวน  431,862,070 บาท และจากรายงานประจำปีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่นจำกัด ปี 2561 หน้า 50 ระบุมีเงินฝากประจ า 427,136,498.98 บาท จากกรณีดังกลา่ว จึงสันนิษฐานได้ว่า น่าจะเกิดความเสียหาย มีการยักยอกทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด คณะกรรมการจึงได้มีมติดำเนินการตามข้อบังคับที่ 104 โดยมอบฝ่ายกฎหมายสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ดำเนินการร้องทุกกล่าวโทษหาตัวผู้กระทำความผิดดังกล่าวมาดำเนินการตามกฎหมายทั้งคดีความอาญา คดีความแพ่ง  และวินัยของข้าราชการต่อไป  จากกรณีดังกล่าวน่าจะมีการยักยอกทรัพย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 รายละเอียดได้มอบผู้จัดการชี้แจงให้ชัดเจนในที่ประชุมใหญ่วิสามัญต่อไป

พี่ เพื่อน น้อง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ที่รักทุกท่านขอเรียนว่า คณะกรรมการดำเนินการได้เตรียมการวางแผนแก้ปัญหาทุกวิถีทางจะไม่ให้กระทบต่อการดำเนินการของสหกรณ์ฯ และไม่ให้กระทบต่อการปันผลเฉลี่ยคืนของสมาชิก จึงเรียนทุกท่านว่าปัจจุบันการดำเนินการของสหกรณ์ฯ ดำเนินไปตามปกติ มีความมั่นคง เพราะความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่าน และฝากเรียนทุกท่านอย่าได้ตระหนกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในโอกาสนี้ขอแจ้งข่าวดีคณะกรรมการดำเนินการพยายามหาแหล่งเงินทุนที่มีดอกเบี้ยตํ่า และคำนึงถึงอดุมการณ์ของสหกรณ์  จึงมีมติลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จาก 7.00 บาท ให้ลดลงเหลือ 06.75 บาท ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไปเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่สมาชิก และจะมีโครงการอื่นๆ ตามมาอีก  เพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด เป็นที่พึ่งของพี่น้องเพื่อนครู และมวลสมาชิก ให้พวกเราอยู่ในสังคมได้อย่างสมเกียรติสมศักดิ์ศรีต่อไป คณะกรรมการดำเนินการทุกคน รวมทั้งฝ่ายจัดการมีความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั้งยืนตลอดไป

ด้วยความเคารพอย่างสูง

(ลงชื่อ)

(นายอนุศาสตร์  สอนศิลพงศ์)

ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดขอนแก่น กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น