X

ไออาร์พีซี ร่วมกับทัพเรือภาคที่ 1 กำหนดให้มีการฝึกซ้อมแผน

         การฝึกซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยท่าเรือ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทดสอบการประสานงานระหว่างกองทัพเรือ หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องฯ ในการปฎิบัติตามแผนงาน หน้าที่ และภารกิจกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติในพื้นที่ ซึ่งจะทำให้สามารถประสานการปฎิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์    อีกทั้งยังเป็นการทดสอบความพร้อมของอุปกรณ์ป้องกัน เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับหน่วยงานที่เข้าร่วมการฝึกฯ  ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดระยอง ที่เข้าร่วมการฝึกซ้อมด้วย เช่น สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง, สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง,  ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ, โรงพยาบาลระยอง,  สำนักงานป้องกันภัยจังหวัดระยอง ฯลฯ

 

   โดยวันที่ 10 พฤษภาคม 2559  จัดให้มีพิธีเปิดการฝึก  ณ ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชนไออาร์พีซี      โดย พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  และนายวิชิต นิตยานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  หลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดเป็นการอบรมให้ความรู้หลักสูตรการป้องกันภัยท่าเรือและเรือตาม ISPS Code, แผนฉุกเฉิน Oil Spill, อบรมหลักสูตรการก่อวินาศกรรม การก่อการร้ายสากล การเจรจาต่อรอง การดับเพลิงทางเรือ การลักลอบขนยาเสพติด สำหรับวันที่ 1718 พฤษภาคม  2561  เป็นการทดสอบความพร้อมผู้รับการฝึกและอุปกรณ์สื่อสาร การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์สมมติ การฝึกร่วมจำลองเหตุการณ์ตามสถานการณ์สมมุติ การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์สมมติ (ทดสอบ FTX) และสรุปผลการฝึกซ้อมแผนฯ

 

         ทั้งนี้ เพื่อแสดงถึงความพร้อมของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ในการประสานความร่วมมือกับกองทัพเรือและหน่วยงานราชการต่างๆ ในการปฏิบัติภารกิจเพื่อปกป้อง และรักษาความปลอดภัยเพื่อความมั่นคงของชาติ       ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน ด้วยความห่วงใย ใส่ใจ และแบ่งปัน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน