X

ประกาศแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดระยอง

ที่โรงแรมสตาร์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน ประกาศแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดระยอง  นายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง ประกาศการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ฯนายสมศักดิ์ พะเนียงทอง ประธานคณะทำงานเตรียมการปฏิรูปการศึกษา ของ อบจ.ระยอง และรองประธานบริหารจัดการสถานศึกษาของ อบจ.ระยอง นำเสนอวีดีทัศน์ นายธงชัย มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 เสนอแผนยุทธศาสตร์  โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา พระสงฆ์  ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดระยอง เข้าร่วมกว่า 1,000 คน

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพคนเพื่อการพัฒนาประเทศ ปัจจุบัน คสช. ได้กำหนดเรื่องนี้ไว้เป็นสาระสำคัญในยุทธศาสตร์ 20 ปีโดยมุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนทุกช่วงวัยและมีความตั้งใจในการกระจายอำนาจการศึกษา สู่พื้นที่การศึกษา   ระยองจะเป็นจังหวัดแรกในประเทศไทยที่มีแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดเป็นของตัวเอง เป้าหมายเพื่อพัฒนาระยองให้เป็นเมืองน่าอยู่ และเป็นเมืองต้นแบบในการสร้างคน

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนระยองทุกช่วงวัย ที่ตอบโจทย์บริบทระยอง เท่าเทียม ทั่วถึง เท่าทันและสมดุลย์สร้างระบบบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในจังหวัดระยองทุกช่วงวัย สร้างเครือข่ายพลังความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษาสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐและเอกชน  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้อำนวยการจัดการเรียนรู้    และพัฒนาหลักสูตรระยอง(Rayong-MARCO)แหล่งเรียนรู้และศูนย์สร้างสรรค์ปัญญาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการสร้างศักยภาพคนระยอง

นายปิยะปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ในฐานะหน่วยงานที่จะประสานงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กล่าวว่า แนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดระยองในระยะแรก ต้องมีกลไกในการขับเคลื่อนประกอบด้วยคณะที่ปรึกษายุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดระยองคณะกรรมการขับเคลื่อน และสมัชชาการศึกษา นอกจากนี้จะมีการจัดตั้งกองทุนการศึกษาจังหวัดระยอง โดยการรวบรวมCSRเพื่อการศึกษา จากสถานประกอบการ เพื่อเป็นทุนในการขับเคลื่อนต่อไป เชิญชวนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาจังหวัดระยอง ร่วมกันขับเคลื่อนตามบทบาทและหน้าที่ของตนเอง

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน