X

เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น เตรียม พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ รองรับ EEC

()

เดินหน้า รับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC)

เมื่อเร็วๆนี้ ที่ โรงแรม บางแสน เฮอริเทจ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเข้าร่วมการประชุมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีผู้เข้าร่วมงานดังนี้ ประธานหอการค้า จ.ระยอง, จ.ชลบุรี, และ จ.ฉะเชิงเทรา/รองปลัดเทศบาลนครระยอง/ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-และเทศบาล/คณะทีมที่ปรึกษาฯ/ตัวแทนราชการในพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัด/ตัวแทนรัฐวิสาหกิจทั้ง 3 จังหวัด/ผู้ประกอบการฯทั้ง 3 จังหวัด/ตัวแทนสถาบันการศึกษา-สถาบันการแพทย์/และสื่อมวลชนจำนวน 200 คน โดยมี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีมอบหมายให้ เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม และนายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) มอบหมายให้ นายนิรันดร์ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาคแทนผู้อำนวยการ สนข. เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุม

โครงการฯนี้เป็นโครงการฯที่ทางสำนักงาน นโยบายและแผนการขนส่งและจราจรได้ดำเนินงานร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาฯ ได้แก่ บริษัท เอ 21 คอนซัลแตนท์ จำกัด/บริษัท ทรานส์คอนซัลท์ จำกัด/มหาวิทยาลัยนเรศวร/บริษัท อินฟรานทรานส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด/บริษัท แพลนโปร จำกัด/ บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัดซึ่งมีระยะเวลาในการดำเนินโครงการฯ เริ่มตั้งแต่เดือน เมษายน 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2563

ที่ประชุมมีการ “ชี้แจงความเป็นมาและภาพรวมของโครงการฯ และกล่าวถึงวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่กลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง เพื่อรองรับและสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ทั้งด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

2. เพื่อศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นของระบบขนส่งสาธารณะที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งที่สำคัญในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เช่น โครงการพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภา โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน โครงการเมืองใหม่ฉะเชิงเทรา โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือมาบตาพุด โครงการรถไฟทางคู่ เป็นต้น

สำหรับการประชุมสัมมนาฯ ครั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษาฯ ได้นำเสนอข้อมูลโครงการ ตามหัวข้อดังนี้

1) เหตุผลความเป็นมาโครงการ

2) วัตถุประสงค์ ขอบเขตการศึกษา และแผนงาน

3) แนวทางและวิธีการศึกษาโครงการ

4) แผนการดำเนินงานโครงการ

หลังจากนำเสนอโครงการฯเสร็จ ได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ/ และตอบข้อซักถามจากผู้เข้าร่วมประชุม

นายมนตรีฯ มีข้อเสนอแก่ทีมที่ปรึกษาฯ

ได้แก่

(1) เรื่องของการนำผังเมืองEECที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ช่วงเดือน ก.ค.- ส.ค.นี้มาประกอบการศึกษารวมทั้งข้อมูลการถือครองที่ดิน

(2) เรื่องของเมืองเก่า และเมืองใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นต้องมีความเชื่อมโยงกัน

(3) เรื่องพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมที่มีอยู่เดิมและพื้นที่ที่จะเป็นส่วนขยายที่จะมีนักลงทุนมาลงทุนเพิ่ม และผู้อพยพมาทำงาน

(4) เรื่องของเมืองแห่งการบินที่จะเกิดขึ้นในท่าอากาศยานอู่ตะเภาในอนาคตจะมีนักท่องเที่ยวและประชากรเพิ่มมากขึ้น

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน