X

ทช.ดึงภาคเอกชนเปิดงานวันทะเลโลก “รวมพลังฟื้นฟู กอบกู้มหาสมุทร”

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 8 มิ.ย.65 ณ ป่าในเมืองพระเจดีย์กลางน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยองว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผวจ.ระยอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันทะเลโลก โดยมี นายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผอ.สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1  นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายก อบจ.ระยอง นายนรินทร์ เจนจิรวัฒนา รองนายก เทศมนตรีนครระยอง นายรัชดา สวัสดิรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตเลียมและสาธารณูปการ บริษัท พีทีทีโกลบอล เคมีคอล จำกัด(มหาชน) นายนพดล จันทร์เรือง ผู้จัดกิจการเพื่อสังคม บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)  นส.ดวงฤทัย ศรีสราญนนท์ ผู้จัดการแผนกชุมชนสัมพันธ์ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย  นายอดิศร วังมูล  ผู้อำนวยการสายงานบริหารและองค์กรสัมพันธ์ บริษัทบีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด นายวิเชียร อาจองค์ ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน)นส.สุจินตนา วีระรัตน์ ตัวแทนกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ผู้ประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการ สื่อมวลชน ประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง นักเรียน นักศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

นายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผอ.สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 กล่าวว่าในปี2553 องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดอย่างเป็นทางการ ให้วันที่ 8 มิ.ย.ของทุกปีเป็นวันทะเลโลกเพื่อการเฉลิมฉลอง และกระตุ้นจิตสำนึกให้คนทั้งโลก หันมาใส่ใจร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเล โดยปี 2565 กำหนดทุกวันที่ 8 มิ.ย. ของทุกปี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารจัดการ อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องใน วันทะเลโลกอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง และแสดงบทบาทของประเทศไทย ในระดับสากล พร้อมทั้งเป็นการรณรงค์ ปลูกจิตสำนึกของคนไทยให้หันมาใส่ใจ ร่วมกันอนุรักษ์ทะเลไทยให้ยั่งยืน จากนโยบายรัฐบาล และความมุ่งมั่นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะจัดการแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมทางทะเล ดังนั้นในปี2565 นี้

จึงได้จัดงานวันทะเลโลกภายใต้หัวข้อ “รวมพลังฟื้นฟู กอบกู้มหาสมุทร” โดยกระตุ้นให้ทุกคนตระหนักถึงความจำเป็นในความร่วมมือ หรือการเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในด้านการฟื้นฟู เพื่อพลิกฟื้นคืนชีวิต คืนสุขภาพให้กับทะเลและมหาสมุทรของเรา การจัดงานในวันนี้ เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมแรงร่วมใจ ระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และองค์กรต่างๆ โดยมีผู้เข้าร่วมจากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐภาคเอกชน ผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา สื่อมวลชน ตลอดจนประชาชน จำนวนรวม500 คน โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมฟื้นฟูสัตว์ทะเล ได้แก่ ปล่อยพันธุ์ปลากะพงจำนวน 100,000 ตัว พันธุ์กุ้ง 100,000 ตัว พันธุ์ปลาตีน จำนวน 200ตัว พันธุ์ปูทะเล จำนวน 200 ตัว กิจกรรมล่องเรือเก็บขยะบริเวณแม่น้ำระยอง โดยความร่วมมือจากภาครัฐเอกชน และชุมชนในพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 60 คน กิจกรรมพายแคนู เรือคายัค และเซิร์ฟบอร์ด เก็บขยะบริเวณแม่น้ำระยองจำนวน60 คน

ด้าน สุจินตนา วีระรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด กล่าวว่า                  กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ให้ความสำคัญกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยยึดมั่่นในวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ในการห่วงใย..ใส่ใจอนาคต มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาลที่ดีและรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

“อินทรี อีโคไซเคิล เล็งเห็นถึงปัญหาปัญหาขยะจำนวนมากที่ถูกกองทิ้งในบ่อขยะแล้วรั่วไหลลงแหล่งน้ำ แม่น้ำ ลำคลอง ลงสู่ขยะทะเล จึงได้ริเริ่มโครงการผลิตเชื้อเพลิงขยะ Refuse Derived Fuel (RDF) รื้อร่อนขยะที่เผาไหม้ได้ โดยเฉพาะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวและมีมูลต่ำที่ไม่นำมารีไซเคิล เช่น ถุงพลาสติก ภาชนะพลาสติก ซองและหีบห่อบรรจุภัณฑ์ มาผ่านกระบวนการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้บ่อขยะสามารถรองรับขยะได้นานขึ้น ลดการหลุดรอดของขยะพลาสติกสู่ทะเล นอกจากนี้ อินทรี อีโคไซเคิล ยังได้ขยายความร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อนำหลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต (Extended Producer Responsibility: EPR) มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกตั้งแต่ต้นทาง โดยรวบรวมขยะเชื้อเพลิง RDF จากแหล่งต่าง ๆ มาจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนถ่านหินที่เป็นเชื้อเพลิงหลักในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ ไม่มีของเสียหรือขี้เถ้าหลงเหลือไปสู่หลุมฝังกลบ (Zero Waste to Landfill)”

 

ด้าน นายอดิศร วังมูล ผู้อำนวยการสายงานบริหารและองค์กรสัมพันธ์ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP) กล่าวว่า BLCP ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ฟื้นฟู คุ้มครองป้องกันและบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากมาย อาทิ โครงการรักษ์ป่าชายเลน พระเจดีย์กลางน้ำ โครงการรักษ์หญ้าทะเลกับบีแอลซีพี โครงการอนุรักษ์เต่าทะเล เป็นต้น โครงการเหล่านี้แสดงถึงพันธกิจที่เด่นชัดของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นในการช่วยฟื้นฟูคุ้มครองป้องกันทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อีกทั้งยังสนองนโยบายชาติที่ต้องการลดก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

 

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน