กรมโยธาธิการและผังเมือง เดินหน้าระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อจะนำไปสู่การกำหนดร่างผังนโยบายระดับภาค ภาคตะวันออก ในการใช้ประโยชน์พื้นที่และที่ดินต่อไป

เมื่อวันที่ 8 เม.ย.ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง ว่าที่ ร.ต.พิรุณ เหมะรักษ์ รอง ผวจ.ระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างผังนโยบายระดับภาค ภาคตะวันออก มีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรอิสระ และประชาชนจากกลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำนวนมาก โดยมีนายดนัย สุนันทารอด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง นายอิทธิพงศ์ ตันมณี ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง และ น.ส.วชัญญา หัวหน้ากลุ่มงานผังนโยบายระดับภาค 2 กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมเป็นเกียรติฯ

น.ส.วชัญญา บำรุงชล หัวหน้ากลุ่มงานผังนโยบายระดับภาค 2 กล่าวว่า กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินการวางผังเมือง ระดับภาค ภาคตะวันออก ให้สอดรับสถานการณ์และบริบทการเปลี่ยนแปลงของประเทศ การพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษการค้าขายแดน เป็นต้น และพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 ได้กำหนดรูปแบบการวางและจัดทำผังเมืองทุกระดับ โดยวางกรอบนโยบายด้านการพัฒนาพื้นที่ และการใช้ประโยชน์ที่ดินระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับเมือง และระดับชนบท ตลอดจนการกระจายอำนาจในการวางและจัดผังเมืองให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการวางผังเมืองของประเทศ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 5  ประเภท คือ 1.ผังนโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที่ กำหนดกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศในด้านการใช้พื้นที่ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ผังนโยบายระดับประเทศ ผังนโยบายระดับภาค และผังนโยบายระดับจังหวัด 2.ผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน กำหนดแนวทางและแผนงานการใช้พื้นที่หนึ่งพื้นที่ใดเพื่อการพัฒนาเมืองและการดำรงรักษาเมือง บริเวณที่เกี่ยวข้องและชนบท แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ

สำหรับผังนโยบายระดับภาค ภาคตะวันออก ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการดำรงรักษาพื้นที่ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมืองและชนบท การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการบริการสาธารณะ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งหวังสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาและการอนุรักษ์ พร้อมทั้งสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาค และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นในอนาคต ซึ่งที่ผ่านมา การวางผังนโยบายระดับภาค ภาคตะวันออก ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและการประชุมกลุ่มย่อยระดับจังหวัดมาแล้ว 2 ครั้ง เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพ ปัญหา โอกาส ทิศทางการพัฒนาภาค ร่างวิสัยทัศน์ และกรอบนโยบายการใช้พื้นที่ภาค ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้นำข้อคิดเห็นจากที่ประชุมมาปรับปรุงผลการศึกษามาเป็นลำดับ ปัจจุบันโครงการได้ดำเนินมาจนถึงขั้นตอนการจัดทำร่างผังนโยบายระดับภาค ภาคตะวันออก ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว จะได้นำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายผังเมืองแห่งชาติ พิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำไปใช้ในการดำเนินการตามหน้าที่ และอำนาจ เพื่อให้เป็นไปตามผังนโยบายระดับภาคต่อไป.

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน