ผู้ว่าฯ ระยอง ดึงแอดมินเพจในพื้นที่ ร่วมเป็นเครือข่ายขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เมื่อวันที่ 23 ก.พ.64 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดระยอง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายแพทย์สุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง และนายกุมพล ชวนชม ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง ร่วมประชุมหารือผู้ดูแลหรือแอดมินเพจต่างๆ ในจังหวัดระยอง จำนวน 30 คน ทั้งนี้เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดระยองให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเร่งสร้างความเชื่อมั่นหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย

 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดเผยว่า ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)ของจังหวัดระยอง มีแนวโน้นลดลงอย่างต่อเนื่อง และทางจังหวัดได้มีแนวทางที่จะเร่งขับเคลื่อนการฟื้นฟู และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเพื่อชดเชยโอกาสที่สูญเสียไป ในช่วงที่ผ่านมาในการประชาส้มพันธ์ การสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ เข้าใจ เชื่อมั่นให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องไป ขยายผลเพื่อเกิดประโยชน์แก่ประชาชนต่อไปและ จังหวัดระยองเล็งเห็นว่า สื่อออนไลน์มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนอย่างกว้างขวาง และรวดเร็ว

 ดังนั้นจึงได้จัดประชุมหารือผู้ดูแล (แอดมิน) เพจในจังหวัดระยองดังกล่าวขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ได้ช่วยประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการดำเนินงานการฟื้นฟูจังหวัดตามมาตรการเยียวยาของภาครัฐสู่ประชาชน และมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคในระยะผ่อนคลาย จากศูนย์ “บริหารการปฏิบัติโควิด นำข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องของภาครัฐไปขยายผลเพื่อเกิดประโยชน์แก่ประชาชน สนับสนุนนโยบายของภาครัฐในการประชาสัมพันธ์ไปสู่ประชาชน และตรวจสอบข่าวที่บิดเบือนก่อนการเผยแพร่ให้ได้รับทราบถึงความถูกต้องในทิศทางเดียวกันด้วย

นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดเผยต่อว่า ที่ผ่านมาการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการสื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดระยองได้สร้างการรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนเป็นอย่างดีในทิศทางเดียวกันโดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ที่ผ่านมา จังหวัดระยอง ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสื่อมวลชนทุกแขนงในการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง แก่ประชาชนในรูปแบบสื่อต่างๆ อย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่.

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน