X

โครงการก่อสร้างถนนบูรพาชลทิต ระยะที่ 2

จ.ระยอง และม.บูรพา เปิดสัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างถนนบูรพาชลทิต ระยะที่ 2 พัฒนาเป็นถนนท่องเที่ยวเลียบทะเล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่

เมื่อวันที่ 29 ก.ย.2563 ที่โรงแรมบ้านฉางพาเลซ อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง นายจิรศักดิ์ ตะปะโจทย์ นายอำเภอบ้านฉาง เป็นประธานเปิดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการก่อสร้างถนนบูรพาชลทิต ระยะที่ 2 โดยมี นางสาวพัธชนิกา สวัสดี ผู้แทน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมได้รับเกียรติจากผศ.อุทาร พิชญาภรณ์ เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  รศ.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ ผู้แทนองค์กร ภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาสังคม คณะที่ปรึกษาฯมหาวิทยาลัยบูรพา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ ผู้จัดการโครงการฯ

มหาวิทยาลัยบูรพา ดำเนินการศึกษาสำรวจและออกแบบถนนบูรพาชลทิต ระยะที่ 2 ดังกล่าว เพื่อให้เป็นถนนท่องเที่ยวเลียบทะเล รองรับการท่องเที่ยวและการพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก ภายใต้โครงการปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมศึกษาจัดทำแผนแม่บทและสำรวจออกแบบรายละเอียดและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคประชาสังคม เข้าร่วมสัมมนาจำนวนมาก

 ทั้งนี้สืบเนื่องจากจังหวัดระยองและภาคเอกชน ได้ผลักดันการก่อสร้างถนนบูรพาชลทิต (ระยะที่ 2) มาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้เสนอต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในการประชุม ครม.สัญจรที่จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 25 ส.ค.63 ที่ผ่านมา เพื่อให้เป็นถนนท่องเที่ยวแห่งใหม่เชื่อมต่อระยะที่ 1 เริ่มจากอนุสาวรีย์สุนทรภู่ ต.กร่ำ อ.แกลง ถึงสนามบินอู่ตะเภา อ.บ้านฉาง ซึ่งจะผ่านแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ จำนวน 11 แห่ง ระยะทาง 95 กิโลเมตร ทั้งนี้การจัดสัมมนาดังกล่าว เป็นการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในด้านต่างๆ ของการก่อสร้างถนนบูรพาชลทิต ระยะที่ 2 ทั้งด้านจราจร เศรษฐศาสตร์ สถาปัตยกรรม สิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยจะรวบรวมความคิดเห็นที่ได้ไปประกอบการออกแบบแนวเส้นทาง พร้อมทั้งออกแบบแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นแลนด์มาร์กที่มีความโดดเด่น และปรับปรุงภูมิทัศน์ใหม่ จะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ปี จากนั้นจะนำเสนอของบประมาณ 5,600 ล้านบาท เพื่อขออนุมัติงบประมาณก่อสร้างได้ทันที คาดว่า หากดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว และช่วยพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมให้สามารถเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ตลอดจนแก้ปัญหาจราจรได้ในอนาคต  รองรับการท่องเที่ยวและการพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC ด้วย

รศ.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า สิ่งที่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดระยอง จะได้รับคือ การสร้างงาน สร้างอาชีพ การค้าขาย การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจที่ดีขึ้นแน่นอน เนื่องจากการพัฒนาถนนท่องเที่ยวเลียบชายทะเลมีระยะทางกว่า 95 กม.ซึ่งครอบคลุมทั้งจังหวัด จึงเป็นการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจให้พี่น้องชาวระยอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้นแน่นอน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน