X

กนอ.มอบธงขาว-ดาวเขียว ชู 123 รง.ผ่านเกณฑ์ดี 67 รง.อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม รับธงขาว-ดาวทอง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

วันที่ 25 กันยายน 2563   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) มอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย หรือธงขาว-ดาวเขียว ประจำปี 2562 ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินของคณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม โดยมี 123 ที่อยู่ในเกณฑ์ดี และอีก 67 แห่ง รับมอบธงขาว-ดาวทอง หลังรักษามาตรฐานเกณฑ์ธรรมาภิบาลดีเยี่ยมต่อเนื่อง 6 ปี ตอกย้ำความเชื่อมั่นและการยอมรับระหว่างชุมชน สังคม และภาคอุตสาหกรรมที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

         นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย หรือธงขาว-ดาวเขียว (Green Star Award) เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเป็นองค์กรที่ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดย กนอ. ได้ดำเนินการจัดพิธีมอบ           ธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ธงขาว-ดาวเขียว) มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2550- 2562 ซึ่งมีโรงงานที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี (ธงขาว-ดาวเขียว)-ดีเยี่ยม (ธงขาว-ดาทอง) รวมทั้งสิ้น 1,303 โรง ในกลุ่ม              นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ         ภาคตะวันออก(มาบตาพุด) นิคมอุตสาหกรรมผาแดง นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล และ           ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยปี 2562 มีโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในเกณฑ์ดี และรับมอบธงขาว-ดาวเขียว จำนวน 123 โรง และมอบธงธรรมาภิบาลฯ ให้กับสถานประกอบการที่รักษามาตรฐานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมต่อเนื่องเป็นเวลา 6 ปี หรือ   ธงขาว-ดาวทอง(Gold Star Award) นับจากปีที่ประเมิน (2557-2562) รวมทั้งสิ้น 67 แห่ง สะท้อนให้เห็นว่าภาคอุตสาหกรรมได้ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมจนเป็นที่ยอมรับได้ของภาคประชาชนและยังเป็นกลไกสำคัญต่อการสร้างความเชื่อมั่นให้กับ   นักลงทุนไทยและต่างประเทศที่สนใจเข้ามาลงทุนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  สำหรับปี 2562 มีโรงงานที่ได้รับมอบธงธรรมาภิบาลธงขาว–ดาวเขียว จำนวนทั้งสิ้น 123 แห่ง แบ่งออกเป็น        นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จำนวน 55 โรงงาน  นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) จำนวน  37 โรงงาน  นิคมอุตสาหกรรมผาแดง จำนวน 2 โรงงาน  นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จำนวน  13 โรงงาน นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล จำนวน 5 โรงงาน และท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จำนวน  11 โรงงาน และได้รับมอบธงธรรมาภิบาลธงขาว–      ดาวทอง สำหรับโรงงานที่รักษามาตรฐานในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมต่อเนื่องเป็นเวลา 6 ปีต่อเนื่อง (2557-2562) จำนวน 67 โรงงาน

กนอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมผลักดันให้โรงงานที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ มีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในด้านต่างๆที่ได้มาตรฐาน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ของภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะภาคประชาชนในพื้นที่รอบนิคมอุตสาหกรรมและใกล้เคียงต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน