ภาคใต้

นครศรีธรรมราช

มีพื้นที่ทั้งหมด 9,942 ตารางกิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพฯ 780 กิโลเมตร เป็นที่ราบสูงและภูเขาทางทิศตะวันตก ลาดตัวลงไปทางทิศตะวันออกเป็นที่ลุ่มชายฝั่งทะเลอ่าวไทย อุดมไปด้วยพืชพรรณที่หลากหลาย รวมทั้งน้ำตกและชายหาดที่สวยงาม นอกจากนี้ยังเป็นเมืองโบราณที่สําคัญทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และศาสนามากที่สุดเมืองหนึ่ง ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้    

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด