วสันต์ สุนาวิว

ฑูตภูฐานเยือน จ. เลย เชื่อมความสัมพันธ์ยั่งยืนกับ อ.นาแห้ว

เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏาน เดินทางมาเยือน อำเภอนาแห้ว จ.เลย เชื่อมความสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กับ อ.นาแห้ว ในฐานะภูฎานเมืองไทย เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ณ ท่านอากาศยานเลย นาย […]

1 2 3 4