Rewatr

๘ สหกรณ์การเกษตร จ.ศรีสะเกษ จับมือร่วมกัน ขับเคลื่อนโครงการปุ๋ยผสมใช้เองลดต้นทุนเกษตรกร

๘ สหกรณ์การเกษตร จ.ศรีสะเกษ จับมือร่วมกัน ขับเคลื่อนโครงการปุ๋ยผสมใช้เองลดต้นทุนเกษตรกร เมื่อวันที่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือการดำเ […]

การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจผลไม้และการส่งออกผลไม้ (ทุเรียน) จังหวัดศรีสะเกษ

การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจผลไม้และการส่งออกผลไม้ (ทุเรียน) จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 9 – 11 พฤษภาคม 2562 นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ นำเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสห […]

สหกรณ์ศรีสะเกษส่งเสริมสมาชิกทำเกษตรกรรมแบบยั่งยืน

สหกรณ์ศรีสะเกษส่งเสริมสมาชิกทำเกษตรกรรมแบบยั่งยืน วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชุรีกรณ์ จันทะศรี นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ และ ทีมงานข้าราชการกลุ่มจัดตั้งและส่งเ […]

การปฎิบัติภารกิจงานด้านตรวจการสหกรณ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ

การปฎิบัติภารกิจงานด้านตรวจการสหกรณ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายเจ้าหน้าที่ นายธรรมรัตน์ ปราบงูเหลือม ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ […]

ศรีสะเกษ อนุมัติเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาสหกรณ์เพิ่มเติม 18.30 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนสหกรณ์

ศรีสะเกษ อนุมัติเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาสหกรณ์เพิ่มเติม 18.30 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนสหกรณ์ เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอน […]

สหกรณ์ศรีสะเกษ รณรงค์ส่งเสริมสมาชิกผสมปุ๋ยใช้เองลดต้นทุนทำการเกษตร

สหกรณ์ศรีสะเกษ รณรงค์ส่งเสริมสมาชิกผสมปุ๋ยใช้เองลดต้นทุนทำการเกษตร เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานจัดการอบรม “ โครงการอบรมส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกร […]

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษจัดหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนด้านการสหกรณ์

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษจัดหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนด้านการสหกรณ์ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 สำนักสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายบรรยง หอมสิน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ […]

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษร่วมรณรงค์ปุ๋ยสั่งตัดลดต้นทุนแก่เกษตรกรในพื้นที่ ศพก.

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษร่วมรณรงค์ปุ๋ยสั่งตัดลดต้นทุนแก่เกษตรกรในพื้นที่ ศพก. เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ มอบให้ นางสาวทิพวรรณ สิงห์คะนอง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ร่ว […]

การปรับปรุงบริการด้านเงินทุนเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตช่วยเหลือเกษตรกร จ.ศรีสะเกษ

การปรับปรุงบริการด้านเงินทุนเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตช่วยเหลือเกษตรกร จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษโดย นางสาวอาภัตรา ศรีเมือง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริ […]

ศรีสะเกษอนุมัติเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 9.46 ล้านบาท สนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกร

ศรีสะเกษอนุมัติเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 9.46 ล้านบาท สนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกร เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนสงเคร […]

1 2 3 11