Rewatr

ศรีสะเกษ ประชุมเข้มตกผลึกแนวทางปฎิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาการดำเนินงานและปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์

ศรีสะเกษ ประชุมเข้มตกผลึกแนวทางปฎิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาการดำเนินงานและปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ เมื่อวันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์การด […]

วัฎจักรการแก้ไขปัญหาหนี้สินหรือโซ่ตรวนแห่งอิสระภาพทางการเงิน

วัฎจักรการแก้ไขปัญหาหนี้สินหรือโซ่ตรวนแห่งอิสระภาพทางการเงิน “การไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐ” คำกล่าวนี้เชื่อว่าเป็นที่ได้รับการยอมรับและเป็นจริงอย่างแน่แท้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีหนี้ค้างชำระเกินกว่าจ […]

เครือข่ายความร่วมมือการดำเนินธุรกิจข้าวของสถาบันเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2562

เครือข่ายความร่วมมือการดำเนินธุรกิจข้าวของสถาบันเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2562 วันที่ 24 ตุลาคม 2562 นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการประชุมเชิงปฏิบั […]

การสนับสนุนเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำช่วยลดต้นทุนทางธุรกิจ สร้างความเข้มแข็งสหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ

การสนับสนุนเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำช่วยลดต้นทุนทางธุรกิจ สร้างความเข้มแข็งสหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ มอบให้ นางสาวทิพวรรณ สิงห์คะนอง นักวิชาการสหกรณ์ชำนา […]

การประชุมคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ

การประชุมคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ จัดประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์ เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหา […]

สกจ.ศรีสะเกษ จัดฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพผู้นำสหกรณ์พัฒนาธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

สกจ.ศรีสะเกษ จัดฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพผู้นำสหกรณ์พัฒนาธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ภายใต้โครงการเพิ่มคุณภาพข้าวเปลือกและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อรองรับ AEC) เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 สำนัก […]

“โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย” จังหวัดศรีสะเกษ

“โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย” จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสมร จวบกระโทก นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญกา […]

จิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย จ.ศรีสะเกษ

จิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ นำทีมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และ พนักงานราชการ จิต […]

จังหวัดศรีสะเกษมอบรางวัลสร้างแรงจูงใจพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงานราชการ

จังหวัดศรีสะเกษมอบรางวัลสร้างแรงจูงใจพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงานราชการ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบ […]

การจัดงานมหกรรม “สินค้าสหกรณ์ไทย ร่วมใจลดค่าครองชีพ” จ.ศรีสะเกษ

การจัดงานมหกรรม “สินค้าสหกรณ์ไทย ร่วมใจลดค่าครองชีพ” จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ จัดพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ ปี 2562 “สินค้าสหกรณ์ไทย ร่วมใจลดค่าครองชีพ” […]

1 2 3 15