Rewatr

การจัดงานมหกรรม “สินค้าสหกรณ์ไทย ร่วมใจลดค่าครองชีพ” จ.ศรีสะเกษ

การจัดงานมหกรรม “สินค้าสหกรณ์ไทย ร่วมใจลดค่าครองชีพ” จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ จัดพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ ปี 2562 “สินค้าสหกรณ์ไทย ร่วมใจลดค่าครองชีพ” […]

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนงานและพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนงานและพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนฟื้นฟูสห […]

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษพัฒนาการให้บริการด้านสินเชื่อ “เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์”

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษพัฒนาการให้บริการด้านสินเชื่อ “เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์” เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ มอบให้ นางสาวทิพวรรณ สิงห์คะนอง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้ […]

การตรวจสอบและติดตามการใช้เงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จ.ศรีสะเกษ

การตรวจสอบและติดตามการใช้เงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 สำนักงานสหกรณ์จังวัดศรีสะเกษ มอบให้ นางสาวยุพาพร จันทรนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางธัญมน พละการ […]

การให้บริการตรวจสอบแนะนำส่งเสริมสหกรณ์เพื่อสนับสนุนด้านเงินทุน จ.ศรีสะเกษ

การให้บริการตรวจสอบแนะนำส่งเสริมสหกรณ์เพื่อสนับสนุนด้านเงินทุน จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ มอบให้ นางสาวอาภัตรา ศรีเมือง นักวิชาการสหกรณ์ สังกัด กลุ่มส่งเสริมแล […]

ศรีสะเกษ สนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำให้กับเกษตรกร

ศรีสะเกษ สนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำให้กับเกษตรกร เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้ กองทุนพัฒน […]

การไถ่ถอนที่ดินสหกรณ์จดจำนองค้ำประกันการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ

การไถ่ถอนที่ดินสหกรณ์จดจำนองค้ำประกันการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ มอบให้เจ้าหน้าที่ นางสาวทิพวรรณ สิงห์คะนอง นักวิชาการสหกรณ์ชำนา […]

“ สหกรณ์ ” เครื่องมือสำคัญในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม (ความฝันที่เป็นจริง)

“ สหกรณ์ ” เครื่องมือสำคัญในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม (ความฝันที่เป็นจริง) เมื่อกล่าวถึงการดำเนินธุรกิจในรูปแบบ “สหกรณ์” ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายการดำเนินธุรกิจเพื่อส […]

การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการสหกรณ์และศูนย์เรียนรู้ (ศพก.) จ.ศรีสะเกษ

การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการสหกรณ์และศูนย์เรียนรู้ (ศพก.) จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 ไปจัดกิจกรรมภายใต้โครง […]

ศรีสะเกษ จัดอบรมบุคลากรสามฝ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์

ศรีสะเกษ จัดอบรมบุคลากรสามฝ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ จัดอบรมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ ให้แก่สหกรณ์การเกษตรระดับอำเภ […]

1 2 3 15