Rewatr

การตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล จังหวัดศรีสะเกษ

การตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน ฯ การประชุมคณะทำงานตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ระดับจ […]

จังหวัดศรีสะเกษ เร่งระดมความคิดเห็นเพื่อศึกษาและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์

จังหวัดศรีสะเกษ เร่งระดมความคิดเห็นเพื่อศึกษาและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ จัดประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ค้ […]

ศรีสะเกษ ตรวจติดตามการใช้เงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

ศรีสะเกษ ตรวจติดตามการใช้เงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายเจ้าหน้าที่ นางสาวยุพาพร จันทร นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ และ นางธัญมน พละการ นัก […]

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เดินหน้าขับเคลื่อนแผนธุรกิจของสหกรณ์ ภายใต้นโยบาย 1 อำเภอ 1 สหกรณ์

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เดินหน้าขับเคลื่อนแผนธุรกิจของสหกรณ์ ภายใต้นโยบาย 1 อำเภอ 1 สหกรณ์ นโยบาย “1 อำเภอ 1 สหกรณ์” คือนโยบายหลักของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในการผลักดันให้สหกรณ์การเกษตร ทำหน้าที่เป็นอ […]

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ ฯ ถอดบทเรียนเพื่อการพัฒนาสหกรณ์

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ ฯ ถอดบทเรียนเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ จัดประชุม “ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาธุรกิจ […]

การแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร

การแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร การรวมตัวของกลุ่มบุคคลที่มีความต้องการหรือมีปัญหาความทุกข์ร้อนในเรื่องเดียวกัน ก่อตั้งเป็นองค์กรโดยจดทะเบียนเป็น “ สหกรณ์ ” เพื่อช่วยเหลือตนเองและช่ […]

ศรีสะเกษ สนับสนุนเงินทุน “ โครงการส่งเสริมอาชีพสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ”

ศรีสะเกษ สนับสนุนเงินทุน “ โครงการส่งเสริมอาชีพสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ” เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรร […]

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดอบรมทางไกล (Conference) ให้ความรู้กฎหมายด้านการเงินแก่สหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดอบรมทางไกล (Conference) ให้ความรู้กฎหมายด้านการเงินแก่สหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ จัดรับประชุมเพื่ออบรมทางไกล (Conference) เรื่อง […]

ศรีสะเกษ เร่งสร้าง “สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล” เป็นองค์กรที่เข้มแข็งเพื่อสังคม

ศรีสะเกษ เร่งสร้าง “สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล” เป็นองค์กรที่เข้มแข็งเพื่อสังคม เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ มอบให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ […]

เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ & มหกรรมยางพารา และ นวัตกรรม 2019

เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ & มหกรรมยางพารา และ นวัตกรรม 2019 จังหวัดศรีสะเกษ จัดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ & มหกรรมยางพารา และ นวัตกรรม 2019 ระหว่างวันที่ 20 – 30 มิถุนายน 2562 ณ […]

1 2 3 13