Rewatr

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 นายชาญชัย หาญสุวรรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมทีมงานฯ […]

กฎหมายเพื่อกำกับดูแลสหกรณ์ฉบับใหม่ก้าวต่อไปเพื่อควมคุมและระงับความเสี่ยงธุรกิจสหกรณ์

กฎหมายเพื่อกำกับดูแลสหกรณ์ฉบับใหม่ก้าวต่อไปเพื่อควมคุมและระงับความเสี่ยงธุรกิจสหกรณ์ ขอเปิดเรื่องด้วยมุลเหตุสำคัญการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 เนื่องจากความเสียหายของเหตุการณ์ทุจ […]

รวมพลังกลุ่มเกษตรกรศรีสะเกษสร้างความเข้มแข็งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและพัฒนาชุมชน

รวมพลังกลุ่มเกษตรกรศรีสะเกษสร้างความเข้มแข็งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและพัฒนาชุมชน เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 นายยงยศ บุญนาคม นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมทีมงาน ฯ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ไปร่วมการประ […]

สร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรศรีสะเกษเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการผลิตและการตลาด

สร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรศรีสะเกษเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการผลิตและการตลาด เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ จัดประชุมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแ […]

สหกรณ์ศรีสะเกษสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาสร้างรายได้แก่เกษตรกร

สหกรณ์ศรีสะเกษสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาสร้างรายได้แก่เกษตรกร เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 นายบรรยงค์ หอมสิน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ […]

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษจัดฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งสหกรณ์

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษจัดฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมความรู้การบริหารสหกรณ์เพื่อสร้างความเข้ม […]

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษนำเยาวชนไปทัศนศึกษาสร้างความรู้และประสบการณ์ด้านสหกรณ์

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษนำเยาวชนไปทัศนศึกษาสร้างความรู้และประสบการณ์ด้านสหกรณ์ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โครงการ “ทัศนศึกษาเพื่อ […]

ศรีสะเกษ เร่งสร้างความเข้มแข็งการรวมกลุ่มพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในพื้นที่ ศพก.

ศรีสะเกษ เร่งสร้างความเข้มแข็งการรวมกลุ่มพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในพื้นที่ ศพก. เมื่อวันที่ 7 – 8 มกราคม 2562 นายมาโนช ชลอวงษ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางสาวทิพวรรณ สิงห์คะนอง นักวิช […]

ประเพณีแข่งขันกีฬาเชื่อมสามัคคีชาวสหกรณ์ศรีสะเกษ

ประเพณีแข่งขันกีฬาเชื่อมสามัคคีชาวสหกรณ์ศรีสะเกษ เมื่อวันเสาร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และ ขบวนการสหกรณ์ ในจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกันจัดงานประเพณีแข่งขันกีฬาสหกรณ์ […]

การลดดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

การลดดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 นางสาวทิพวรรณ สิงห์คะนอง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวอาภัตรา ศรีเมือง นักวิชาการสหกรณ์ สังกัด […]

1 2 3 6