Rewatr

การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบปัญหารายได้ไม่เพียงพอชำระหนี้สหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ

การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบปัญหารายได้ไม่เพียงพอชำระหนี้สหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 นางสาวทิพวรรณ สิงห์คะนอง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ และทีมงานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการส […]

การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินและส่งเสริมอาชีพเกษตรกร จ.ศรีสะเกษ

การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินและส่งเสริมอาชีพเกษตรกร จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายเจ้าหน้าที่ นางสาวทิพวรรณ สิงห์คะนอง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ […]

ศรีสะเกษ สนับสนุนเงินกู้โครงการพิเศษอัตราดอกเบี้ยต่ำส่งเสริมอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

ศรีสะเกษ สนับสนุนเงินกู้โครงการพิเศษอัตราดอกเบี้ยต่ำส่งเสริมอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายภารกิจ ให้นางสาวอาภัตรา ศรีเมือง นักวิชาการสหกรณ์ […]

ศรีสะเกษ บริการด้านเงินทุนสนับสนุนสหกรณ์เพื่อช่วยเกษตรกรแบบ One Stop Service

ศรีสะเกษ บริการด้านเงินทุนสนับสนุนสหกรณ์เพื่อช่วยเกษตรกรแบบ One Stop Service เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 คณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ของสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านพ […]

กรมส่งเสริมสหกรณ์เร่งยกระดับธรรมาภิบาลและสร้างความมั่นคงเข้มแข็งสหกรณ์ไทย

กรมส่งเสริมสหกรณ์เร่งยกระดับธรรมาภิบาลและสร้างความมั่นคงเข้มแข็งสหกรณ์ไทย นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวในโอกาสการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สันนิบาตส […]

แนวคิดสำคัญใช้เป็นหลักเพื่อการบริหารจัดการสหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ

แนวคิดสำคัญใช้เป็นหลักเพื่อการบริหารจัดการสหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธรรมรัตน์ ปราบงูเหลือม ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ นาย […]

การออกหน่วยบริการด้านสหกรณ์เคลื่อนที่จังหวัดศรีสะเกษ

การออกหน่วยบริการด้านสหกรณ์เคลื่อนที่จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 นายบรรยงค์ หอมสินธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมทีมงาน ฯ ไปร่วมออกห […]

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เร่งขับเคลื่อนการจัดทำแผนสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เร่งขับเคลื่อนการจัดทำแผนสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบั […]

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน จ.ศรีสะเกษ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน เพ […]

ศรีสะเกษ อนุมัติเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2562 จำนวน 19 ล้านบาท

ศรีสะเกษ อนุมัติเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2562 จำนวน 19 ล้านบาท เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่ารา […]

1 2 3 9