Rewatr

คำแนะนำจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การขอจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์

คำแนะนำจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การขอจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นายธรรมรัตน์ ปราบงูเหลือม ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ และทีมงาน ฯ สำนักงานสหกรณ์จัง […]

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษจัดประชุมเร่งรัดการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมเกษตรกรปลูกข้าวโพดหลังนา

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษจัดประชุมเร่งรัดการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมเกษตรกรปลูกข้าวโพดหลังนา เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นายมาโนช ชลอวงษ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดศ […]

ศรีสะเกษ เร่งประชาสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูการทำนา

ศรีสะเกษ เร่งประชาสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูการทำนา เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 นางวนิดา พงษ์พีระ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์ […]

สหกรณ์การเกษตรศรีสะเกษเดินหน้าทำหน้าที่รวบรวมผลผลิตเพิ่มรายได้ช่วยเหลือเกษตรกร

สหกรณ์การเกษตรศรีสะเกษเดินหน้าทำหน้าที่รวบรวมผลผลิตเพิ่มรายได้ช่วยเหลือเกษตรกร

สหกรณ์การเกษตรศรีสะเกษจัดตลาดนัดเพื่อส่งเสริมรายได้สมาชิกและคนในชุมชน

สหกรณ์การเกษตรศรีสะเกษจัดตลาดนัดเพื่อส่งเสริมรายได้สมาชิกและคนในชุมชน เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางวนิดา พงษ์พีระ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ และ คณะ ฯ […]

สหกรณ์การเกษตรศรีสะเกษขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล “ส่งเสริมเกษตรกรปลูกข้าวโพดหลังนา”

สหกรณ์การเกษตรศรีสะเกษขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล “ส่งเสริมเกษตรกรปลูกข้าวโพดหลังนา” เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 นางปานแก้ว อุดคำเที่ยง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ […]

ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ อ.เมืองศรีสะเกษ ตรวจแนะนำตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ อ.เมืองศรีสะเกษ ตรวจแนะนำตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 นายพีรพนธ์ กิจโกศล ผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 13,14 กรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด […]

ผู้ตรวจราชการกรม ฯ ตรวจติดตามให้คำแนะนำ สร้างขวัญกำลังใจบุคลากร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้ตรวจราชการกรม ฯ ตรวจติดตามให้คำแนะนำ สร้างขวัญกำลังใจบุคลากร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 นายพีรพนธ์ กิจโกศล ผู้ตรวจราชการกรมเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการ ที่ 13 และ 14 ไป […]

นายทะเบียนสหกรณ์ศรีสะเกษแต่งตั้งคณะผู้ชำระบัญชีเพื่อจัดการทรัพย์สินก่อนขีดชื่อออกจากทะเบียนสหกรณ์

นายทะเบียนสหกรณ์ศรีสะเกษแต่งตั้งคณะผู้ชำระบัญชีเพื่อจัดการทรัพย์สินก่อนขีดชื่อออกจากทะเบียนสหกรณ์ นางปานแก้ว ฯ เปิดเผยว่า สหกรณ์กองทุนสวนยางกันทรลักษ์ จำกัด ประสบปัญหาในการดำเนินงาน ไม่สามารถทำธุรกิจเ […]

สหกรณ์การเกษตรศรีสะเกษแปรรูปผลผลิตยางพาราสร้างมูลค่าเพิ่ม

สหกรณ์การเกษตรศรีสะเกษแปรรูปผลผลิตยางพาราสร้างมูลค่าเพิ่ม นางเยาวดี ฯ แจ้งว่า สหกรณ์ ฯ ได้รับการสนับสนุนเงินกู้จาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เป็นเงินทั้งสิ้น 2,100,000 บาท อัตราดอกเบ […]

1 2 3 4