NARINSA

นางภาวณี ศรีสังวาลย์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ พร้อมคณะ ได้นำสิ่งของที่รับแทนผู้ประสบภัย

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00 น. เทศบาลตำบลน้ำยืน นำโดย นางภาวณี ศรีสังวาลย์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำยืน นายสัมพันธ์ ศิริปักมานนท์ ผู้อำนวยการกองช่าง นางหนูเนตร แสงคำ ผู้อำนวยกา […]

นายกสมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา และคณะตรวจเยี่ยมจุดผ่อนปรนช่องอานม้า

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560เวลา 10:00 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี , นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี , นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี , พันเอกจัก […]