korphai ริมภู

ท้องถิ่นก้าวไกล ประเทศไทยก้าวหน้า สร้างจิตสาธารณะ พลังภาคพลเมือง

นักวิชาการด้านสื่อสารทางการเมืองและการปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชี้ พัฒนาท้องถิ่นต้องพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบผลการดำเนินการงานท้องถิ่น พร้อมพัฒนาศั […]

นายก นิพนธ์ บุญญามณี กับงาน 4 ปี อบจ.สงขลา

นิพนธ์ บุญญามณี  4 ปี อบจ.สงขลา   กับการพัฒนา นำสงขลา สู่เมืองน่าอยู่ สังคมเป็นสุข อย่างยั่งยืน  

นครสงขลา เมืองแห่งการเรียนรู้ เปิดบ้านร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ในระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2561 นครสงขลา หรือ “สงขลาบ่อยาง”มีโอกาสต้อนรับผู้มาเยือน โดยดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา ในฐานะเจ้าบ้านเป็นประธานร่วมเปิดงาน “สถาปนิกทักษิณ 61” โดยกรรมา […]

“เมืองสวยด้วยมือเรา” นครสงขลาเมืองน่าอยู่น่าเที่ยว

ความโดดเด่นของนครสงขลา เชิงพื้นที่ด้วยขนาด 9.27 ตารางกิโลเมตร มีลักษณะเป็นแหลมระหว่างทะเลสาบกับทะเลฝั่งอ่าวไทย เมืองที่มีธรรมชาติอันงดงามของชายหาดที่ทอดยาว เมืองเก่ากว่า 200 ปี มีเรื่องราวแห่งคุณค่าทา […]

เปิดใจ “ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี” นายกเล็กทน.สงขลา สานฝัน เมืองเก่าสงขลา… ก้าวสู่มรดกโลก

“การพัฒนาเมืองเก่าสงขลาเราคำนึงถึงรากเหง้าและวิถีความเป็นอยู่ที่ให้คงเอกลักษณ์คู่กับการพัฒนาเพราะธรรมชาติได้มอบลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่น่าอัศจรรย์ยิ่งมาให้ เมืองสงขลามองดูคล้ายคาบสมุทรขนาดย่อมที่พื้นดิน […]

1 6 7 8