korphai ริมภู

นิเทศศาสตร์ มสธ.รุกงานวิชาการเชิงพื้นที่เปิดกลยุทธ์การพูดสำหรับผู้นำเพื่อสื่อสารพัฒนาท้องถิ่น

นิเทศศาสตร์ มสธ.รุกงานวิชาการเชิงพื้นที่ เปิดเมืองตรัง สร้างรูปแบบการเรียนรู้ พร้อมขับเคลื่อนแนวคิด “ที่ไหน เวลาใด เป็นใคร ก็เรียนรู้ได้” พัฒนาศักยภาพ “คน”ก้าวสู่ “พลเมือง”รองรับโลกยุคใหม่แห่งการเปลี่ […]

มสธ.สะพานเชื่อมโอกาสการเรียนรู้ มอบทุนเด็ก-เยาวชนสานฝันปันน้ำใจ

การให้โอกาสคือการให้ที่ยิ่งใหญ่เสมอ…โดยเฉพาะการให้โอกาสทางการศึกษาหรือสนับสนุนการศึกษา หรือการเรียนรู้ในการพัฒนาคน-สังคม ให้ก้าวทันยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน เรื่องราวดี ๆ ระหว่างสถาบันก […]

2 รูปแบบการสร้างเครือข่ายการสื่อสารทางการเมือง สื่อมวลชนสงขลา

การวิจัยและนวัตกรรมเป็นกลไกลสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมของประเทศสู่เป้าหมาย ดังนั้นการวิจัยในแขนงวิชาวัตกรรมการสื่อสารการเมืองและการปกครองท้องถิ่น โดยทีมคณาจารย์ สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขท […]

กลยุทธ์การรณรงค์หาเสียงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี บนเวทีวิจัยนานาชาติที่ญี่ปุ่น

ท่ามกลางความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสารในยุคดิจิทัล สถาบันการศึกษาหลายแห่งมีการพัฒนาหลักสูตรและวิธีการสอนที่เน้นการเรียนรู้เพื่อแสวงหาข้อค้นพบใหม่ ๆ สามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานได้จริง รวมทั้ง […]

มสธ.พัฒนากำลังคนรุกผลิตนักนวัตกรรมการสื่อสารรองรับโลกใหม่การเปลี่ยนแปลง

“คน” ทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญ “การพัฒนาคน”จึงเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งกว่า โดยเฉพาะการพัฒนากำลังคนด้านการเมืองการปกคร้องท้องถิ่นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ เพราะการเปลี่ยนแปลงบนโลกยุคใหม่ต้อง  &# […]

แกนนำทีม ต้นกล้า นครตรัง บานสะพรั่ง พลังร่วมพัฒนา นครตรัง คือบ้านของเรา

ความรู้และการสื่อสารคือพลัง “ทวีรัตน์ เลาหทัยชนก”เดินหน้าพัฒนาเมืองด้วยกระบวนการเรียนรู้ ติดอาวุธทางปัญญาแก่ภาคประชาชนในท้องถิ่น สร้างพลังร่วมพัฒนาชุมชนสู่ความเข้มแข็งแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมรองรับก […]

การวิจัยภาคสนามการสื่อสารนโยบายหาเสียงเลือกตั้ง ภาพลักษณ์ใหม่ผู้นำการเมือง“ยุค 5 G”

สังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่มีความซับซ้อนกว่าเดิมและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงจำเป็นต้องมีการสร้าง “ผู้นำยุคใหม่”ที่มีวิสัยทัศน์ สามารถวิเคราะห์และรับรู้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างถูกต้องเพื่อ […]

นวัตกรรมการสร้างแกนนำทางการเมือง พัฒนานักสื่อสารพันธุ์ใหม่ยุคดิจิทัล

โลกยุคใหม่ยุคดิจิทัล เป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมทางความคิด การผลิต และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เพื่อรองรับการแข่งขันในสังคมยุคใหม่ในโลกยุคปัจจุบันที่รวดเร็วและรุนแรง การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีมี […]

เปิดใจ“ทวีรัตน์ เลาหทัยชนก” ผู้นำยุคใหม่ภายใต้แนวคิด“เปิด ปรับ เปลี่ยน มุ่ง สร้าง” นครตรัง

รุกพัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว การศึกษา และคุณภาพชีวิต เปิดใจ “ทวีรัตน์ เลาหทัยชนก” ภายใต้แนวคิด “เปิด ปรับ เปลี่ยน มุ่ง สร้าง” นครตรังเมืองแห่งอาหารการกิน-การท่องเที่ยว ที่โดดเด่นจากอาหารขึ้น […]

ท้องถิ่นยุคใหม่ใส่ใจบริการ

นิเทศศาสตร์มสธ.รุกสร้างกระบวนการเรียนรู้ท้องถิ่นเข้มแข็ง ก้าวสู่องค์กรท้องถิ่นยุค 4.0.ยุคใหม่ใส่ใจบริการ ด้วยกุญแจการให้บริการที่ประทับใจ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยใช้กลไกเครือข่ายภาครัฐ เอกชน […]

1 2 3 8