ผ.ว.จ.เชียงรายร่วมจิตอาสา สร้างฝายชะลอน้ำ

ผ.ว.จ.เชียงรายร่วมจิตอาสา สร้างฝายชะลอน้ำ

เชียงราย-จิตอาสาแม่จัน เชียงราย ร่วมใจสร้างฝายชะลอน้ำ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อบจ.เชียงราย ร่วมกับอำเภอแม่จัน นำเครือข่ายจิตอาสา ประชาชน ร่วมทำกิจกรรม เราทำดีด้วยหัวใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการทำเสวียน และฝายชะลอน้ำคืนความชุ่มฉ่ำให้กับธรรมชาติ

วันนี้ (17 พ.ค. 61) ที่บริเวณภายในนำพุร้อนป่าตึง ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางวันดี ราชชมภู นายอำเภอแม่จัน พร้อมด้วยนายเทอดเกียรติ สุกใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นำจิตอาสา ประชาชน ส่วนราชการในพื้นที่อำเภอแม่จัน จำนวนกว่า 300 คน ร่วมกันทำดีด้วยหัวใจอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคืนความชุ่มฉ่ำให้กับธรรมชาติ โดยได้มีการทำเสวียนล้อมรอบต้นไม้ที่อยู่ภายในสวนสาธารณะน้ำพุร้อนป่าตึง เพื่อเป็นการลดขยะสร้างปุ๋ยบำรุงต้นไม้ตามแบบภูมิปัญญาชาวบ้านที่ใช้ในการกำจัดขยะใบไม้และสิ่งปฏิกูลไปในตัว หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายอำเภอแม่จัน ผู้บริหารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยจิตอาสา ประชาชน ร่วมกันทำฝายชะลอน้ำที่ลำห้วยหมอแพทย์ หมู่ที่ 11 บ้านโป่งน้ำร้อน ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน เพื่อกักเก็บน้ำโดยใช้กล่องเกเบี้ยน และก้อนหินเป็นการสร้างความชุ่มฉ่ำให้กับธรรมชาติ โดยมีอาจารย์สุรสิทธ์ สุรินทร์คำ และนักศึกษาทีมพี่นำน้องรักษ์น้ำ มาให้คำแนะนำการสร้างฝายชะลอน้ำในครั้งนี้ด้วย
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จากปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ถูกทำลายลงอย่างมาก และอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญคือปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ จิตอาสาจังหวัดเชียงรายร่วมกับจังหวัดเชียงราย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ดำเนินกิจกรรม อาสาร่วมใจเชียงรายปลอดขยะ ตามโครงการส่งเสริมนวัตกรรมการบริหารจัดการในการกำจัดขยะของชุมชนโดยมีการจัดทำ “เสวียน” ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาเป็นตัวช่วยในการจัดการขยะอินทรีย์ อาทิ เศษใบไม้เศษกิ่งไม้ และเพื่อเป็นการลดปริมาณการเผาขยะก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ด้วยสำหรับการดำเนินการทำฝายชะลอน้ำเพื่อความชุ่มชื้นคืนสู่ธรรมชาติ ในการพัฒนาและฟื้นฟูป่าไม้ โดยการใช้ทรัพยากรที่เอื้ออำนวยสัมพันธ์ซึ่งกันและกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยฝ่ายชะลอความชุ่มชื้น อุปกรณ์อันเป็นเครื่องมือที่ใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้ที่ได้ผลดียิ่ง กล่าวคือปัญหาที่สำคัญที่เป็นตัวแปรสำคัญ ของความอยู่รอดของป่าไม้นั้นคือ น้ำ คือสิ่งที่ขาดไม่ได้โดยแท้ ฝายชะลอความชุ่มชื้นคือสิ่งก่อสร้าง ขวางกั้นทางเดินของลำน้ำ ซึ่งปกติมักจะกั้นห้วยลำธารขนาดเล็ก ในบริเวณที่เป็นต้นน้ำ หรือพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง ทำให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้และหากช่วงน้ำไหลแรงก็สามารถชะลอการไหลของน้ำให้ช้าลง และกักเก็บตะกอนไม่ให้ไหลเทลงไปในบริเวณลุ่มน้ำตอนล่างนับเป็นวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำได้ดีมากวิธีหนึ่ง โดยการได้นำลวดเกเบี้ยน มาเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ ในการจัดทำฝายชะลอน้ำซึ่งสามารถนำวัสดุธรรมชาติมาเป็นองค์ประกอบในการจัดทำฝาย ทำให้ประหยัดงบประมาณ และมีประสิทธิภาพในการชะลอน้ำ และกักเก็บน้ำ เพื่อใช้ในหน้าแล้งได้อีกทางหนึ่งด้วย

ข่าวโดย : เพทาย บ้านชี

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเชียงราย กดอ่านที่นี่