พังงาจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) เตรียมความพร้อมเกษตรกรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่

พังงาจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) เตรียมความพร้อมเกษตรกรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่

พังงา-วันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) เตรียมความพร้อมเกษตรกรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561

วันที่ 17 พ.ค. 61 ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 2561 เพื่อให้เกษตรกรได้เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มเข้าสู่ฤดูการผลิตใหม่นี้  โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกให้ความรู้และสนับสนุนเกษตรกรใน 4 กิจกรรม คือ องค์ความรู้เพื่อวางแผนการผลิต เข้าถึงปัจจัยเสี่ยง บริหารจัดการความเสี่ยง และสร้างความเข้มแข็ง เพื่อให้เกษตรกร นำความรู้ไปปรับใช้ในพื้นที่ไร่นาและสวนของเกษตรกรเอง มีเกษตรกรในพื้นที่และใกล้เคียงเข้าร่วมงานกว่า 200 คน

นายนิพนธ์ สุขสะอาด เกษตรจังหวัดพังงา กล่าว วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้รับทราบถึงเทคโนโลยีการผลิตที่ใหม่ๆและเลือกนำมาใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง ทราบถึงช่องทางการตลาด แหล่งข้อมูล การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกันเอง รวมถึงนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีกิจกรรมหลักๆคือ ปาล์มน้ำมัน และการสร้างรายได้เสริม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การจัดให้เกษตรกรเข้าเรียนรู้ตามสถานีต่างๆ 5 สถานี เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์ม การจัดการดินปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต การจัดการโรคและศัตรูปาล์มน้ำมัน การเพิ่มรายได้ในสวนปาล์ม และการผลิตข้าวไร่ดอกข่า ส่วนที่ 2 คือการจัดนิทรรศการด้านการเกษตร ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 18 หน่วยงาน และส่วนที่ 3 คือการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรจากหน่วยงานภาครัฐและสถาบันเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดพังงา

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพังงา กดอ่านที่นี่