ลำปางเดินหน้ายุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ปลูกพืชผักเมืองหนาวส่งโครงการหลวง

ลำปางเดินหน้ายุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ปลูกพืชผักเมืองหนาวส่งโครงการหลวง

ลำปางเดินหน้าปลูกพืชผักเมืองหนาวส่งโครงการหลวง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่เยี่ยมเยือน สำรวจความต้องการพัฒนาด้านต่างๆ พื้นที่ 13 อำเภอ พบว่าแต่ละอำเภอมีความโดดเด่นและมีศักยภาพหลากหลาย และพื้นที่หลายหมู่บ้านของอำเภอเมืองปาน เป็นแหล่งผลิตผักและพืชเมืองหนาวที่สำคัญที่ส่งขายให้กับโครงการหลวง จังหวัดจึงได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานแบบครบวงจรของจังหวัด โดยใช้งบพัฒนาจังหวัด ปี 2561 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อส่งผลผลิตให้แก่โครงการหลวง กว่า 20 หมู่บ้านในพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลแจ้ซ้อน ตำบลเมืองปาน และ ตำบลหัวเมือง ภายใต้การสนับสนุนของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยการส่งเสริมให้ความรู้ทั้งในส่วนของการจัดการแปลง การปลูก การเก็บเกี่ยว และการบริหารจัดการด้านการตลาด จากโครงการหลวง ซึ่งในแต่ละปีจะมีเกษตรกรสมัครเป็นสมาชิกเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการการผลิตพืชผัก และสมุนไพร เนื่องจากเป็นพืชระยะสั้นสามารถให้ผลผลิตเร็ว สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้อย่างต่อเนื่อง และมีความแน่นอนทางการตลาดเนื่องจากศูนย์พัฒนาโครงการทั้ง ๒ แห่ง จะรับซื้อผลผลิตทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตามก็ยังพบปัญหาด้านการขนส่งผลผลิตไปยังโรงคัดบรรจุสินค้าที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก ซึ่งเส้นทางการสัญจรคดเคี้ยวและสูงชันทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางนานและความระมัดระวังเป็นพิเศษ อีกทั้งยังขาดแคลนยานพาหนะในการขนส่ง ทำให้เกษตรกรประสบปัญหาค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นในการจัดส่งผลผลิตให้แก่ศูนย์ฯ

จากปัญหาดังกล่าวทางจังหวัดจึงได้หาแนวทางการแก้ไขโดยได้สนับสนุนงบประมาณ 2.5 ล้านบาท เพื่อสร้างโรงคัดบรรจุผลผลิต ณ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน เพื่อเป็นจุดรับซื้อผลผลิตและรวบรวมพืชผลทางการเกษตร โดยประสานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก เป็นหน่วยให้การสนับสนุนให้ความรู้ในการบริหารจัดการแก่กลุ่มเกษตรกร และมีสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน เป็นหน่วยดูแลและช่วยเหลือประสานงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อติดตามการดำเนินงานและส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนาต่อยอดการดำเนินกิจกรรม ตลอดจนส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายด้านการตลาดอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป นอกจากนี้ จังหวัดยังได้จัดทำโครงการส่งเสริมการผลิตต้นกล้าพันธุ์พืชผักปลอดภัยในพื้นที่บ้านใหม่พัฒนา เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรมีโรงเรือนที่ได้มาตรฐานสามารถผลิตต้นกล้าพันธุ์พืชผักต่างๆ ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรสมาชิกโครงการหลวง โดยได้สนับสนุนงบประมาณกว่า 2 แสนบาท เพื่อจัดซื้อเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ ขนาด 200 หลุม จำนวน 1 เครื่อง พร้อมก่อสร้างโรงเรือนเพาะต้นกล้าพันธุ์พืชผัก ขนาด 6 x 25 เมตร จำนวน 2 หลัง อีกทั้งยังได้ส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัย โดยสนับสนุนโรงเรือนแก่กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่บ้านดอนไชย หมู่ 6 ตำบลเมืองปาน เพื่อลดต้นทุนการผลิตและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช อีกทั้งยังมีแผนการขยายผลไปยังหมู่บ้านและตำบลใกล้เคียงโดยใช้งบพัฒนาจังหวัดในปี 62 ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ ลดต้นทุนการผลิต และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนเกษตรกรให้ดีขึ้นอีกด้วย

ทั้งนี้จากการที่ได้ลงพื้นที่เยี่ยมราษฎรและเกษตรกรของอำเภอเมืองปาน พบว่ายังมีหลายหมู่บ้านที่มีศักยภาพในการแหล่งผลิตสินค้าเกษตร เช่นในพื้นที่ตำบลหัวเมือง ซึ่งราษฎรส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าปกาเกอะญอ และมูเซอ โดยประกอบอาชีพหลักคือทำนา และปลูกพืชชนิดต่างๆ อาทิ ข้าวโพด มันเทศญี่ปุ่น เบบี้แครอท ซูกินีหรือแตงกวาญี่ปุ่น ซึ่งเป็นพืชอายุสั้น ใช้พื้นที่น้อยแต่มีรายได้สูง จังหวัดได้พิจารณาถึงสภาพและลักษณะพื้นที่ซึ่งเป็นภูเขาและอากาศเย็นตลอดทั้งปี จึงได้ส่งเสริมการปลูกอะโวคาโด โดยสนับสนุนต้นกล้าอะโวคาโดสายพันธุ์ดีของโครงการหลวง จำนวน 600 ต้น ให้แก่เกษตรกรยากจนในพื้นที่บ้านทุ่งยาง หมู่ 6 ตำบลหัวเมือง และงบประมาณอีก 2 แสนบาทในการก่อสร้างโรงเพาะกล้าผักมาตรฐานระบบ GAP เพื่อขยายผลไปยังกลุ่มเกษตรกรในการปลูกพืชผักเมืองหนาว ส่งขายให้ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน จังหวัดเชียงราย ต่อไป จากโครงการทั้งหมดในปีงบประมาณ 61 และแผนงานขยายผลอย่างต่อเนื่องในปี 62 ภายใต้การขับเคลื่อน วาระ “เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ” อำเภอเมืองปานจะเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจรแหล่งใหญ่และสำคัญของจังหวัด ที่สามารถยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดลำปาง กดอ่านที่นี่