สพป.ระนอง   จัดกิจกรรม “ตลาดนัดวิชาการ สะพานเชื่อมโยง สู่โลกอาชีพ “

สพป.ระนอง   จัดกิจกรรม “ตลาดนัดวิชาการ สะพานเชื่อมโยง สู่โลกอาชีพ ”

ระนอง-(8 ต.ค.62) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดระนอง จัดกิจกรรม “ตลาดนัดวิชาการ สะพานเชื่อมโยง สู่โลกอาชีพ” น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ

โดยมีนายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ได้ น้อมนำแนวพระราชดำริ สืบสานพระราชปณิธานและบรมราชาโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม

อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน เพิ่มขีดความสาสารถในการแข่งขัน โดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ ตามความถนัดของตนเอง รวมทั้งให้ครูและบุคากรทางการศึกษาและนักเรียน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ด้วย

โดยในงานมีการจัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ นิทรรศการด้านวิชาการครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ นิทรรศการของโรงเรียน กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (งานอาชีพ) เป็นต้น

และยังได้รับเกียรติจากนายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนอง มาเป็นวิทยากรพิเศษในงานนี้ด้วย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น