สพป.บุรีรัมย์เขต 1 นำกิจกรรมลูกเสือสู่ห้องเรียนปลูกฝังระเบียบวินัยแต่วัยเยาว์

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 นำกิจกรรมลูกเสือเข้าสู่ห้องเรียน ปีการศึกษา 2561 หวังปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบและมีจิตอาสาตั้งแต่แต่วัยเยาว์

(1 พ.ค.61)  นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 (ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1) เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2561 ทาง สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 มีนโยบายการนำกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี สู่กิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น  เพราะเชื่อมั่นว่ากิจกรรมลูกเสือจะสามารถพัฒนาระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ การตรงต่อเวลา การมีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นได้ เพื่อวางรากฐานให้นักเรียนเติบโตเป็นดีของสังคม ประเทศชาติ และเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพที่จะช่วยกันพัฒนาประเทศในอนาคต

โดยมีคณะทำงานจัดทำกิจกรรมกระบวนการบูรณาการกิจกรรมลูกเสือกับการจัดการเรียนการสอนแต่ละระดับชั้น ได้แก่ ระดับอนุบาล เป็นหลักสูตรเตรียมลูกเสือสำรอง  ระดับ ป.1 – ป.3 ลูกเสือสำรอง ป.4 –  ป.6 ลูกเสือสามัญ และ ม.1- ม.6 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการกิจกรรมลูกเสือสู่ห้องเรียน ให้ร่วมกันพิจารณารูปแบบกิจกรรมและเสนอข้อคิดเห็น เพื่อปรับให้เหมาะสมและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนานักเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม

นายอรุณ ทองแสงจันทร์ ครูผู้สอนชั้นอนุบาล โรงเรียนบ้านหัวสะพาน กล่าวว่า จากการศึกษาหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2560 กิจกรรมลูกเสือสู่ห้องเรียนสามารถนำไปสอดแทรกในส่วนจุดมุ่งหมายเรื่องทักษะชีวิต คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มาตรฐานที่ 6 ผ่านกิจกรรมการเล่านิทาน ไปจนถึงคำปฏิญาณของลูกเสือสำรอง คิดว่าสามารถนำไปสอดแทรกในการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง ใช้เนื้อหาจากง่ายไปยาก 10 เรื่องให้ครบตามกิจกรรมของลูกเสือสำรอง นักเรียนจะได้รับการพัฒนาในด้านทักษะชีวิต ได้แก่ ระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำ กิจกรรมกลุ่ม การช่วยเหลือผู้อื่น จิตอาสา รวมถึงสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติด และเพศสัมพันธ์เบื้องต้นได้ด้วย

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดบุรีรัมย์ กดอ่านที่นี่