ผู้ว่าฯ​ หมูป่าชูนโยบายขับเคลื่อนเมืองลำปาง​ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” สู่นครแห่งความสุข

ที่ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายสุรพล  บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมประชุมพบปะกับ หัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนหน่วยงานองค์กรจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจเอกชน เพื่อมอบแนวทางการทำงานร่วมกัน ในการที่จะบูรณาการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถที่จะนำนโยบายของรัฐลงไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม และตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

 

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้กล่าวถึงแนวทางและจุดเน้นในการที่จะพัฒนาเมืองลำปางว่า จะใช้หลักแนวคิดวิธีปฏิบัติที่รวดเร็ว เรียบง่าย แก้ปัญหา มุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นการบริหารการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ คิดร่วม ช่วยกันทำ และทำทันที โดยในส่วนนี้ได้กำหนดแนวทางในการดำเนินงานไว้เป็น 3 ระยะ ทั้งระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งทั้งหมดจะประกอบไปด้วยแผนการพัฒนาเมือง ชุมชน และทรัพยากรบุคคลในเรื่องต่างๆ อาทิเช่น ในระยะสั้น จะต้องรีบวางมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเร่งด่วน ทั้งประเด็นด้านการแก้ไขปัญหาเรื่องหมอกควันไฟป่า, การแก้ไขปัญหาเรื่องขยะมูลฝอยปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ลดการใช้ถุงพลาสติก ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดของบ้านเมือง เพื่อให้ลำปางเป็นเมืองสะอาดน่าอยู่น่าเที่ยว และเป็นเมืองปราศจากโฟม ส่วนในระยะกลาง จะเน้นการพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาปัญหาภัยแล้ง อุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก, ด้านการเกษตร เน้นการพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกให้มีความเหมาะสม ใช้หลักการตลาดนำการผลิต เพื่อแก้ปัญหาเรื่องผลผลิตล้นตลาดราคาตกต่ำ, ด้านการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและการท่องเที่ยว เน้นการใช้อัตลักษณ์ วิถีชีวิต และวัฒนธรรม มาเป็นจุดขาย พร้อมจัดหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิม ใช้กิจกรรม CSR เชื่อมโยงระบบรางระหว่างชุมชนกับจังหวัดต่างๆ ในภูมิภาคอื่น สร้างความสนใจดึงนักท่องเที่ยวเข้ามายังพื้นที่ ให้ลำปางเป็นเมืองต้องแวะ และในระยะยาว เน้นการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั้งการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการให้ชุมชน/หมู่บ้าน ได้เข้ามามีส่วนร่วมผ่านทางกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ที่จะต้องมีการดำเนินงานจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกเดือน ทั้งกิจกรรมใหญ่ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ นอกจากนี้ในด้านการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนกรณีฉุกเฉิน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดเตรียมแผนมาตรการความพร้อมไว้อยู่ตลอดเวลา เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินกรณีภัยพิบัติต่างๆ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าถึงพื้นที่ สามารถที่จะให้การช่วยเหลือแก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที และต้องเยียวยาให้ผู้ที่ประสบภัยสามารถกลับมาดำรงชีวิตได้ภายใน 24 ชั่วโมง ตลอดจนในด้านความมั่นคง เรื่องเยาวชนกับยาเสพติด เน้นให้มีการเฝ้าระวังกวดขันจับกุม และดำเนินงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดซึ่งมาตรการแนวทางทั้งหมด เพื่อให้การทำงานในการพัฒนาจังหวัดลำปาง เป็นไปอย่างมีเป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์ประเทศไทย “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนคนในพื้นที่ได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง ให้จังหวัดลำปางเป็นนครแห่งความสุข “สุขทุกด้าน”

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดลำปาง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น