เผยผลิตภัณฑ์ 8โรงเรียนนำร่อง ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ในเพชรบุรี

เพชรบุรี-คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จัดแสดงผลงานของนักเรียน 8 โรงเรียนจาก 8 อำเภอ ในโครงการ นำร่อง “ส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์อย่างสร้างสรรค์”

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมเพชรไพฑูรย์โรงแรมเมธาวลัย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี อาจารย์วันชัย เจือบุญ  อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ หัวหน้าคณะทำงานเปิดเผยว่า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ได้ร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดเพชรบุรี จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์อย่างสร้างสรรค์ เพื่อเปิดโอกาสทางอาชีพที่สามารถสร้างรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ในปัจจุบันและในอนาคต

สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการประจำปี 2562 ประกอบด้วย 8 โรงเรียนใน 8 อำเภอของจังหวัดเพชรบุรี

1)อำเภอเมืองได้แก่ โรงเรียนบางจานวิทยา

2)อำเภอบ้านลาดได้แก่โรงเรียนบ้านลาดวิทยา

3)อำเภอบ้านแหลมได้แก่ โรงเรียนบางตะบูนวิทยา 4)อำเภอท่ายางได้แก่ โรงเรียนหนองจอกวิทยา

5) อำเภอชะอำได้แก่ โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 6)อำเภอแก่งกระจานได้แก่ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา

7) อำเภอเขาย้อยได้แก่ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 8)อำเภอหนองหญ้าปล้องได้แก่ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา

ผลที่คาดว่าจะได้รับสำหรับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จะทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในทักษะอาชีพการงานมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพการงานที่สุจริต มีแรงจุงใจในการประกอบอาชีพและมีประสบการณ์ ในการประกอบอาชีพอิสระที่สามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียน

นอกจากนี้นักเรียนจะได้มีส่วนร่วมในการสร้างมูลราคาเพิ่มจากความคิดถึงสร้างสรรค์โดยการนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนในพื้นที่ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดำรงชีวิตของตนเองและครอบครัวในอนาคตเพื่อลดปัญหาสังคมได้เป็นอย่างดี

อาจารย์วันชัย เผยต่อว่า สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นโครงการนำร่อง 8 อำเภอ อำเภอละ 1 โรงเรียน ประจำปี 2562 โดยได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ และจากการประเมิน มีผลดีต่อนักเรียนเป็นอย่างมาก อยากให้มีการขยายโครงการนำร่องนี้ ให้กระจายไปให้ทั่วจังหวัด หรือทั่วประเทศต่อไป .///

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเพชรบุรี กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น