คึกคัก 800 คนร่วมปั่นส่งเสริมท่องเที่ยว จ.ระนอง รมว.ท่องเที่ยวประธานเปิด

คึกคัก 800 คนร่วมปั่นส่งเสริมท่องเที่ยว จ.ระนอง รมว.ท่องเที่ยวประธานเปิด

ระนอง-นายพิพัฒน์   รัชกิจประการ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด  กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จ.ระนอง และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดรองตามนโยบายของรัฐบาล

โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน โดยพิธีเปิดมีขึ้น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง โดยมีนายพรเทพ   ผ่องศรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ร่วมด้วยนายคงกฤษ  ฉัตรมาลีรัตน์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดระนอง กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน

ด้วยปัจจุบันรัฐบาลได้เล็งเห็นว่าการกีฬาเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทุกกลุ่มและทุกพื้นที่มีสุขภาพร่างกาย

ตามเกณฑ์มาตรฐานและส่งเสริมให้ประชาชนภายในประเทศมีการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ การส่งเสริมกิจกรรมกีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬามวลชน  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง ได้กำหนดจัดโครงการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรม ปั่นจักรยานเพื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จ.ระนองขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มและทุกพื้นที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ

และประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของ จ.ระนองให้นักท่องรู้จักและเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้น

สำหรับเส้นทางการปั่นจุดเริ่มต้น-สิ้นสุด ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง พร้อมกิจกรรม  CSR  จุดที่ 1  พระราชวังรัตนรังสรรค์   จุดที่ 2 วัดสุวรรณคีรีวิหาร จุดที่3 วัดวารีบรรพต  จุดที่ 4 วัดตโปทาราม จุดกำเนินแหล่งน้ำแร่ร้อนรักษะวารินน้ำแร่ร้อนชื่อดังของ จ.ระนอง

โดยนาย พิพัฒน์   รัชกิจประการ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  และนายคงกฤษ  ฉัตรมาลีรัตน์ ส.ส. จ.ระนอง ร่วมปั่นจักรยานด้วย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น