รมว.ยุติธรรม’ เดินสายเยียวยาแพะในคดีอาญา

เชียงราย-สร้างวิถีชีวิตแห่งความเท่าเทียม ขออนุมัติงบกลางกว่า 176 ล้านบาท มาสมทบ มอบกรมคุ้มครองสิทธิฯ เร่งช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อน เผยยังมียอดค้างจ่ายเหยื่อสูงถึง 3,325 ราย

เวลา 09.30 น.วันนี้ (28 กย.62) ณ ห้องประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงาน “โครงการคุ้มครองสิทธิเพื่อสร้างวิชีวิตแห่งความเท่าเทียม และมอบเงินช่วยเหลือเยียวผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา” แก่บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายแก่ชีวิต หรือร่างกายหรือจิตใจเนื่องจากการกระทำความผิดอาญาของผู้อื่น โดยตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด และจำเลย ซึ่งถูกฟ้องต่อศาลว่าได้กระทำความผิดอาญา ที่ถูกคุมขังระหว่างการพิจารณาคดี และต่อมาปรากฏหลักฐานชัดเจนว่า จำเลยไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิด หรือการกระทำของ

จำเลย รวมทั้งเยี่ยมชมบูธการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงยุติธรรมและพบปะหารือประชาชน เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ โดยมี นายสมณ์ พรหมรส อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชนทั่วไป รวมทั้งประชาชนที่เป็นผู้เสียหาย จำเลยในคดีอาญา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และสื่อมวลชนทุกแขนง เข้าร่วม

นายสมณ์ พรหมรส กล่าวว่า การจัดโครงการคุ้มครองสิทธิเพื่อสร้างวิถีชีวิตแห่งความท่าเทียม ณ จังหวัดเชียงราย ในครั้งนี้ ซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้สังกัดกระทรวงยุติธรรมด้านบริหารความยุติรรมที่มีบทบาทภารกิจในการส่งเสริมคุ้มครอง และสร้างหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามที่ได้รับรองในไว้รัฐธรรมนูญกฎหมายต่างๆ และอนุสัญญาระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคี โดยมีกิจกรรมการดำเนินงาน ในการเผยแพร่ให้ความรู้ด้านสิทธิและเสรีภาพ การให้คำปรึกษากฎหมาย การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ การส่งเสิรมสิทธ์ผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนคดีอาญา การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท การคุ้มครองพยานในคดีอาญา การดำเนินการให้เป็นไปตามพันธะกรณีของอนุสัญญาระหว่างประเทศ ด้านสิทธิมนุษยชน และการดำเนินงานช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนภายใต้พระราชบัญญัติตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 (ซึ่งกำหนดว่าผู้เสียหายหมายถึงบุคคลซึ่งได้รับความเสียหายแก่ชีวิตหรือร่างกายหรือจิตใจเนื่องจากการกระทำความผิดอาญาของผู้อื่น โดยตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนั้น ส่วนจำเลยหมายถึงบุคคลซึ่งถูกฟ้องต่อศาลว่าได้กระทำความผิดอาญาโดยพนักงานอัยการถูกคุมขังระหว่างการพิจารณาคดี และต่อมาปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าจำเลยไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิด หรือการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิด)

ที่ผ่านมาตั้งแต่พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ มีผลบังคับใช้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้เดือดร้อนไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 148,659 ราย เป็นผู้เสียหายหรือเหยื่อจำนวน 137,210 ราย และจำเลยหรือแพะ จำนวน 11,449 ราย รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 4,903 ล้านบาท

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาจำนวน 300 ล้านบาท แต่เนื่องจากมีผู้เสียหายและจำเลยเป็นจำนวนมาก ทำให้การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาดังกล่าวหมดลง ตั้งแต่ตันเดือนพฤษภาคม โดยมียอดค้างจ่ายถึง 3,325 ราย ทำให้ผู้เสียหายและจำเลยที่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

เมื่อ ท่านสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ทราบถึงปัญหา และความเดือดร้อนดังกล่าว จึงสั่งการและเร่งดำเนินการให้กรมคุ้มครองสิทธิฯ ขอรับการจัดสรรงบเพิ่มเติมจากรัฐบาล จนได้รับอนุมัติเงินงบกลางจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 จำนวน 176,788,000 บาท เพื่อจ่ายให้แก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาทั่วประเทศ รวมทั้งให้จัดกิจกรรมเพื่อนำเงินดังกล่าวมามอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยเร็ว

ในการนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจึงได้จัดทำโครงการคุ้มครองสิทธิ เพื่อสร้างวิถีชีวิตแห่งความเท่าเทียมขึ้น โดยวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของพระราชบัญญัติคำตอบแทนผู้เสียหายฯ พร้อมกับนำเงินช่วยเหลือเยียวยาของรัฐบาลไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ โดยเริ่มในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดนครสวรรค์ เป็นแห่งแรกเมื่อ วันที่ 21 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา และวันนี้เป็นครั้งที่ 2 ที่ได้เดินทางมามอบเงินเยียวยาให้แก่ผู้เสียหาย และจำเลยในคดีอาญา ในพื้นที่ของ จ.เชียงราย จำนวน  15 ราย และจะดำเนินการในพื้นที่ต่าง ๆ ต่อไป

นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดบูธนิทรรศการและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงยุติธรรม ให้แก่ประชาชนรวมถึงหน่วยงานต่างๆ ได้รับทราบภารกิจต่างๆ ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รวมทั้งยังเป็นการเปิดโอกาส ให้ท่านรัฐมนตรีฯ และคณะ ได้พบปะหารือประชาชน เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ และรับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อหาวิธีการช่วยเหลือ ต่อไป

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเชียงราย กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น