ไอเดียเก๋…เสื้อสูททำจากลอตเตอรี่มูลค่ากว่า 2 แสนบาท

เสื้อ ล๊อตเตอรี่ แปลก มหาสารคาม
ไอเดียสร้างสรรค์ของหนุมเจ้าหน้าที่ ม.มหาสารคาม  ใช้ลอตเตอรีเกามูลคากว่า 2 แสนบาททำเสื้อสูท เผยหมดลุ้นแล้วอย่าทิ้ง นำมาบริจาคทำสิ่งประดิษฐ์ เกิดประโยชน์ได้หลากหลาย
เสื้อ ล๊อตเตอรี่ แปลก มหาสารคาม
 โดยที่หมู่บ้านชิดชล ตั้งอยู่ ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม ได้มีหนุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำลังขะมักเขม้นกับการประดิษฐ์เสื้อสูท จากลอตเตอรีเกา เมือเสร็จสามารถนำมาสวมใสได้อยางสวยงาม สวนราคาเสื้อไมธรรมดา ถ้าคิดจากมูลคาของใบล๊อตเตอรีจะมีมูลคาสูงถึง 2 แสนบาท  นอกจากนี้ยังนำมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้และของชำรวย ถือเป็นการรีไซเคิล ของทีไมมีประโยชน์ให้กลับมาใช้ได้อีกครั้ง
าทีร้อยตรีอาทิตย์  อนุสรณ์  เจ้าหน้าทีประจำฝายพิธีการและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลาววา เสื้อตัวนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากเห็นพีน้องบุคลากรในมหาวิทยาลัยและคนรู้จักทีซื้อลอตเตอรีเป็นจำนวนมาก เมือตรวจแล้วไมถูกรางวัลสวนใหญมักจะนำไปทิ้ง ตนเห็นแล้วรู้สึกเสียดายจึงอยากจะนำมาประดิษฐ์เป็นสิงของเครืองใช้และของทีระลึก โดยเริมแรกได้นำมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้กระดาษ อาศัยดูแบบจากสือออนไลน์แล้วดัดแปลงทำตาม เมือทำเสร็จแล้วเกิดความสวยงามจนสามารถนำไปเป็นเป็นของฝากให้คนอืน หรือสามารถนำไปรวมพิธีกรรมทางศาสนาได้
เสื้อ ล๊อตเตอรี่ แปลก มหาสารคาม
อมาตนได้ประกาศขอรับบริจาคลอตเตอรีเกาจากเพือน ๆ เพิมขึ้นผานทางเฟสบุค จนมีคนทยอยสงลอตเตอรีเกามาให้รวมแล้ว 2 ลังใหญ คาดวาทั้งหมดนาจะนับหมืนใบ จึงนึกสนุกชวนน้องและป้าลองเอาลอตเตอรีเกามาทำเป็นเสื้อสูท โดยชวยกันทากาวทีขอบลอตเตอรีอกันจนเป็นชุด  เน้นติดเพิมความหนาให้สวนคอและรักแร้เพือให้เกิดความคงทนแนนหนา โดยเสื้อ 1 ตัว จะใช้เวลาในการทำประมาณ  5 ชัวโมง ใช้ลอตเตอรีเกาประมาณ 2,000 กวาใบ หากคิดเลน ๆ เป็นมูลคาราคาลอตเตอรี เสื้อตัวนี้จะมีมูลคาสูงถึง 2 แสนบาท
ทั้งนี้ตนตั้งใจจะทำเสื้อจากลอตเตอรีเกาอีก 4 ตัว เพือใช้ใสโชว์สร้างสีสันในงานของมหาวิทยาลัย และบางสวนจะนำไปเป็นประดิษฐ์สิ่งของเพือจำหนายหารายได้เป็นทุนในการทำกิจกรรมรวมกันน้อง ๆ นิสิตมหาวิทยาลัยตอไป จึงอยากฝากประชาสัมพันธ์ ถึงทานทีมีลอตเตอรีเกาทีหมดลุ้นแล้ว นำมาบริจาคกับตนได้ เพราะจะเป็นประโยชน์ดีกว่าจะเอาไปทิ้งไปเฉย ๆ

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดมหาสารคาม กดอ่านที่นี่