นายอำเภอเชียงแสน มอบทุนให้เป็นคนดีของสังคม

เชียงราย-พิธีมอบทุนการศึกษา “เด็กดีตามพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 9 และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” 

วันที่ 9 กันยายน 62 นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน จ.เชียงราย เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา “เด็กดีตามพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 9 และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” แก่เด็กนักเรียน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 26 คน คนละ 1,000 บาท พร้อมให้โอวาทกับนักเรียน 1,960 คน ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) ในการปฏิบัติตนเป็นเด็กดีของคุณพ่อ-คุณแม่ และคุณครู เป็นเยาวชนที่ดีของสังคมประเทศชาติ โดยมี ดร.กัมพล ไชยนันท์ ผอ.รร. นายวารินทร์ สุตะวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงแสน คณะกิ่งกาชาด อ.เชียงแสน และหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอเชียงแสน เข้าร่วม
นายประสงค์ กล่าวว่า การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ว่าการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ต้องมีความรู้ความเข้าใจที่มีต่อชาติบ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม ให้รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ที่ถูก สิ่งชั่ว-สิ่งดี เพื่อปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชั่ว เพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง

มีงานทำ มีอาชีพ ต้องให้เด็กรักงาน สู้งาน ทำงานจนสำเร็จ อบรมให้เรียนรู้การทำงาน ให้สามารถเลี้ยงตัวและเลี้ยงครอบครัวได้ เป็นพลเมืองดี การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่พลเมืองดี การเป็นพลเมืองดีหมายถึงการมีน้ำใจ มีความเอื้ออาทร ต้องทำงานอาสาสมัคร งานบำเพ็ญประโยชน์ เห็นอะไรที่จะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเชียงราย กดอ่านที่นี่