ทต.บ้านกรูด จัดมอบประกาศนียบัตรผู้สูงอายุ รุ่นแรก

 

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านกรูด มอบประกาศนียบัตรโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านกรูด รุ่นที่ 1/2562 โดยมีนักเรียนผู้สูงอายุจำนวน 46 คน (ข่าว/ภาพ พรเพชร ศิวิไล)

วันที่ 10 กันยายน 2562 ที่ศูนย์การท่องเที่ยวและร้านค้าชุมชนบ้านกรูด ตำบลบ้านกรูด อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายธงชัย เพชรสกุลทอง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านกรูด เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านกรูด รุ่นที่ 1/2562 โดยมีนักเรียนผู้สูงอายุจำนวน 46 คน นางสาวเสาวภา รัตนพันธ์ ปลัดเทศบาล. นายสมหมาย ปานทอง กำนันตำบลธงชัย นายวีระศักดิ์ โชคกิจการ ประธานสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล พนักงานและญาติผู้สูงอายุเข้าร่วม

ทั้งนี้เทศบาลตำบลบ้านกรูดได้ดำเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุมาตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2562 ซึ่งการจัดทำโครงการเกิดจากต้องการให้ผู้สูงอายุได้พัฒนาศักยภาพด้านต่างๆเช่น การสันทนาการ การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ พัฒนาร่างกายจิตใจให้เบิกบาน การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและส่งเสริมความรักสามัคคีเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับกลุ่มองค์กรอื่นๆ

โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านกรูด นำโดย ตรูเสาวคนธ์ ภูวรณ์ ประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านกรูด และคณะกรรมการชมรมทุกท่านได้รับการสนับสนุนวิทยากรหลักคือร้อยตำรวจโทอรุณเดช ภูวรณ์ ครูวิชิต มากมูล และมีวิทยากรให้ความรู้ด้านต่างๆที่มาให้ความรู้สับเปลี่ยนกันมาในแต่ละสัปดาห์

ในช่วงระหว่างดำเนินการได้มีการให้ความรู้ด้านต่างๆอาทิเช่น การเล่นดนตรีอังกะลุง การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ การบรรยายธรรมะ ความรู้ด้านกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ สัมมาชีพเพื่อชีวิตพอเพียง เช่น การพับถุงกระดาษ การพับดอกกุหลาบจากใบเตย การพับเหรียญโปรยทาน สันทนาการต่างๆ เช่นลีลาศและรำวง ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการผู้เข้าร่วมทุกท่านมีความสนใจ ใฝ่เรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมเป็นอย่างดี ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าผู้เข้าร่วมทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากการจัดทำโครงการนี้ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำได้เป็นอย่างดีและเหมาะสม

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กดอ่านที่นี่