คณะกรรมาธิการวิสามัญบุกโคราชพิจารณาศึกษาปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ

คณะกรรมาธิการวิสามัญบุกโคราชพิจารณาศึกษาปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ

ผู้ว่าโคราชต้อนรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ สภาผู้แทนราษฏร  พร้อมจัดสัมมนาเรื่องการมีส่วนร่วมของเกษตรกรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาข้าวโพด  และมันปะหลัง

วันที่  9  กันยายน  2562  เวลา 08.30 น. ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา     นายวีระกร คำประกอบ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาเรื่องข้าวโพด  และมันสำปะหลัง สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานเปิดการสัมมนา การมีส่วนร่วมของเกษตรกร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาข้าวโพดและมันสำปะหลัง เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาพืชเศรษฐกิจข้าวโพดและมันสำปะหลัง รวมทั้งเพื่อให้เกษตรกรและหน่วยงาน        ที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองต่างๆ ด้านสภาพ     การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาข้าวโพดและมันสำปะหลัง

โดยผู้ร่วมสัมมนาประกอบด้วย นายอนันต์ ผลอำนวย ประธานคณะอนุกรรมาธิการ นายพรชัย อำนวยทรัพย์ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ    นายวัชรพล โตมรศักดิ์ อนุกรรมาธิการ และนายสุชาติ ภิญโญ อนุกรรมาธิการ รวมทั้งรับฟังปัญหา    ของเกษตรกรในด้านต่างๆ เช่น ด้านราคา โรคระบาด น้ำ ดิน พันธุ์พืช จากตัวแทนเกษตรกร และปัญหาของผู้ประกอบการโรงแป้งมัน ลานมัน และนายกสมาคมการค้าพืชไร่ โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมตอบ   ข้อซักถาม ซึ่งได้รับความสนใจจากภาคเกษตรกร หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 450 คน

สำหรับการสัมมนา “การมีส่วนร่วมของเกษตรกรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาข้าวโพดและมันสำปะหลัง” เป็นภารกิจที่สำคัญ ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 73 บัญญัติว่า “รัฐพึงจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่ช่วยให้เกษตรกรประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพสูง มีความปลอดภัย โดยใช้ต้นทุนต่ำและสามารถแข่งขันในตลาดได้ และพึงช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากไร้ ให้มีที่ทำกินโดยการปฏิรูปที่ดินหรือวิธีอื่นใด”       และจากคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ซึ่งมีนโยบายเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาในการดำรงชีพของประชาชน และการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม เป็นต้น คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ สภาผู้แทนราษฎร ได้ตั้งคณะอนุกรรมาธิการ        เพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาเรื่องข้าวโพด และ มันสำปะหลัง เพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาเรื่องข้าวโพด         และมันสำปะหลังทั้งระบบ การสัมมนาในวันนี้ จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญสำหรับเกษตรกรและหน่วยงาน   ที่เกี่ยวข้อง ที่จะให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาเรื่องข้าวโพด    และมันสำปะหลัง และเป็นเสียงสะท้อนกลับไปสู่รัฐบาลในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครราชสีมา กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น