สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษพัฒนาการให้บริการด้านสินเชื่อ “เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์”

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษพัฒนาการให้บริการด้านสินเชื่อ “เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์”

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ มอบให้ นางสาวทิพวรรณ สิงห์คะนอง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวอาภัตรา ศรีเมือง นักวิชาการสหกรณ์ สังกัดกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ไปติดตามและตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประกอบการขอเบิกเงินกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ณ สำนักงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศรีผไทราษฎร์ จำกัด เลขที่ 41 หมู่ 16 ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

นางสาวทิพวรรณ ฯ แจ้งว่า ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีมติอนุญาตให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศรีผไทราษฎร์ จำกัด กู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) ตามโครงการจัดหาแหล่งน้ำให้สมาชิกสหกรณ์ เป็นเงินจำนวน 260,000.00 บาท โครงการจัดหาแหล่งน้ำให้สมาชิกสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกสหกรณ์มีเงินลงทุนในการจัดหาและ/หรือพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่เกษตรกรรมของตนเองอย่างเป็นระบบ
2) เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำการเกษตร และลดความเสี่ยงในการขาดแคลนน้ำ
3) เพื่อปรับเปลี่ยนการเกษตรกรรมของสมาชิกสหกรณ์จากการพึ่งพาแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือชลประทานเพียงแหล่งเดียว เป็นการเกษตรแบบมุ่งเน้นการบริหารจัดการ เพื่อให้มีน้ำใช้สม่ำเสมอตลอดปี โดยเก็บกักน้ำฝนในฤดูฝน เพื่อใช้เสริมการปลูกพืชในฤดูแล้ง หรือ ระยะฝนทิ้งช่วง

กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กำหนดเงื่อนไขให้สหกรณ์ฯ ที่ขอกู้เงินตามโครงการดังกล่าว ต้องส่งเอกสารเพื่อขอเบิกรับเงินกู้ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 13 กันยายน 2562 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานตามขั้นตอนขอเบิกเงินกู้ ฯ สามารถพิจารณาและอนุมัติการเบิก – จ่าย ได้ทันกับสถานการณ์และตรงตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ จึงได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ไปให้บริการแก่สหกรณ์ดังกล่าว เพื่อลดขั้นตอนการปฎิบัติและช่วยลดค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ในการเดินทางของเจ้าหน้าที่ต้องไปติดต่อประสานการดำเนินงานที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ฯ ทั้งนี้ เป็นนโยบายการปฎิบัติราชการเพื่อลดขั้นตอนการดำเนินงาน ให้เกิดประโยชน์แก่สหกรณ์และเกษตรกรผู้เป็นสมาชิกได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น ต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดศรีสะเกษ กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น