วช. ร่วมกับ ม.นครพนม ยกระดับศักยภาพและสร้างชุมชนต้นแบบ ด้วยวิจัยและนวัตกรรม

นครพนม –  วันที่ 7 กันยายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) นำโดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมคณะทำงานประกอบด้วย รศ.ศุภชาติ จงไพบูลย์พัฒนะ นายสมบูรณ์ วงศ์กาด ดร.อรสุดา เจริญรัถ ได้ติดตามและประเมินผลความสำเร็จของการขยายผลองค์ความรู้การวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ชุมชนต้นแบบในจังหวัดนครพนมเดินทางไปยังจังหวัดนครพนม โดยมีนายธนพัฒน์ สุระนรากุล ผช.อธิการบดี ม.นครพนม หัวหน้าโครงการ เรื่องถ่ายทอดการใช้ประโยชน์กากมันหมักยีสต์ และการผลิตปลายข้าวเทียมเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตแบบพึ่งพาตนเอง เป็นผู้นำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม

วัตถุประสงค์ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อเดินหน้าเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้วยวิจัยและนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสมและตอบโจทย์ความต้องการของพื้น ในการนี้ วช.ได้ให้การสนับสนุนทุนเพื่อจัดการความรู้การวิจัยสู่การใช้ประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยนครพนมต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2559-2562 เพื่อดำเนินสร้างชุมชนต้นแบบที่พัฒนาศักยภาพด้วยวิจัยและนวัตกรรม ใน 3 รูปแบบ คือ 1.ธนาคารขยะชุมชน ของกลุ่มชุมชนนาราชควายโมเดล ต.นาราชควาย อ.เมือง โดยมี อาจารย์พัชญทัฬห์  กิณเรศ เป็นหัวหน้าโครงการ มีนายอดิศักดิ์ โพนไชยยา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 หัวหน้ากลุ่มชุมชนนาราชควายโมเดล เป็นผู้รายงานผลในการเป็นต้นแบบธนาคารขยะชุมชน  ซึ่งผลจากการที่คณะทำงานนำวิจัยและนวัตกรรมไปดำเนินการในพื้นที่ พบว่ามีชุมชนได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมมากกว่า 10 ชุมชน และชุมชนมีเงินหมุนเวียนจากธนาคารขยะจำนวนหลายล้านบาท ซึ่งจากการติดตามผลเป็นที่น่าพอใจ

จากนั้นได้ไปยังโครงการที่ 2.Smart  Farmer เรื่องการผลิตไก่งวง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่งวงบ้านคำเกิ้ม หมู่ที่ 8 ต.อาจสามารถ มีนายเชษฐา กัญญะพงศ์ เผยถึงจุดเริ่มต้นของการหันมาเลี้ยงไก่งวง ลองผิดลองถูกมาหลายครั้ง จนประสบผลสำเร็จ ก่อนจะพัฒนายกระดับมาตรฐานการผลิตไก่งวงแบบปลอดภัย ซึ่งในการเป็นต้นแบบ Smart Farmer การผลิตไก่งวง มีนายธนพัฒน์  สุระนรากุล เป็นหัวหน้าโครงการ ผลจากการนำวิจัยนวัตกรรมไปพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต โดยใช้กากมันสำปะหลังหมักยีสต์ ในการเป็นอาหารสัตว์ สามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้มากกว่า 70% มีการขยายเทคนิคดังกล่าวไปยังกลุ่มวิสาหกิจเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวงในจังหวัดนครพนมหลายพื้นที่ ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

และ 3.เมืองไบโอชาร์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ผสมผสานท่าค้อ  ในการเป็นต้นแบบชุมชนไบโอซาร์ โดยมี ผศ.ดร.เสาวคนธ์  เหมวงษ์ เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งได้พัฒนาเตาไบโอชาร์และเทคนิคการผลิตถ่านชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เป็นถ่านไบโอชาร์ เพื่อใช้ในการทำการเกษตรและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร ซึ่งทางจังหวัดนครพนมเตรียมใช้ต้นแบบชุมชนจากโครงการ ขยายผลจังหวัดนครพนมเป็นเมืองไบโอชาร์

ทั้งนี้ การสนับสนุนทุนวิจัยของ วช.เพื่อยกระดับศักยภาพชุมชนต้นแบบด้วยวิจัยและนวัตกรรม โดยการดำเนินการของมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานในพื้นที่ในการดำเนินการ อันประกอบด้วย ภาคจังหวัด องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น เกษตรกรต้นแบบ และแกนนำชุมชน เป็นการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก และการพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครพนม กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น