สสจ.ระนอง ร่วม สาธารณสุข จ.เกาะสอง เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อพื้นที่ชายแดน

สสจ.ระนอง ร่วม สาธารณสุข จ.เกาะสอง เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อพื้นที่ชายแดน

ระนอง- นพ.นรเทพ  อัศวพัชระ  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง กล่าวว่า ทาง สสจ.ระนอง ได้จัดประชุมความเพื่อการร่วมมือระหว่างกันระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขฝ่ายไทยและเมียนมา โดยเป็นการร่วมมือระหว่าง สสจ.ระนองกับโรงพยาบาลเกาะสองประเทศเมียนมา และทีม จนท.สาธารณสุขจังหวัดเกาะสอง ร่วมประชุม เพื่อการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยกลับ และระบบรายงานข้อมูล ระหว่างจังหวัดระนอง และจังหวัดเกาะสอง โดยเฉพาะ ผู้ป่วย กลุ่มวัณโรค ร่วมทั้งการเฝ้าระวังโรคมาลาเรียร่วมกัน เพื่อยุติการแพร่ระบาดของโรคมาลาเรียที่เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขชายแดนมานาน นอกจากนี้ยังร่วมมือในส่วนของโรคเอดส์ และอื่นๆ เช่น การกำหนด focal point แต่ละโรคทั้งสองฝั่ง การออกแบบใบส่งต่อภาษาอังกฤษร่วมกัน การพัฒนาระบบการส่งข้อมูลทางอิเล็คทรอนิกและ messenger การพัฒนาระบบติดตามผู้ป่วย โดย มีผู้อำนวยการ รพ. เกาะสอง และคณะเข้าร่วมประชุม ที่โรงแรมทินิดี จ.ระนอง

ฝ่ายทางเมียนมานำโดย  Dr. Khin Zaw นการเฝ้าระวังโรคระบาดเช่น ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ อีโบล่า ไข้ชิคุนกุนยา

จังหวัดระนองจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรค ปี 2562-2564 ขึ้น เพื่อหาแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ หรือโรคระบาด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถดำเนินการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วยั่งยืนมากขึ้น สำหรับแผนปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรค ปี 2562-2564 จังหวัดระนอง ได้แก่ โรคโปลิโอ หัด โรคพิษสุนัขบ้า โรคติดต่อนำโดยยุงลาย โรคเรื้อน ยุติเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ยุติวัณโรค โรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำ ไข้หวัดใหญ่ และโรคอุบัติใหม่และโรคติดต่ออันตราย ซึ่งทั้งหมดเป็นโรคติดต่อสำคัญที่ยังแพร่ระบาดในพื้นที่ชายแดน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่