น่าน วัดพญาภู จัดฉลองสมเกียรติ

วัดพญาภู พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน จัดงานฉลอง แสดงมุทิตาจิตพระภิกษุสามเณร ผู้สอบเปรียญธรรมได้ และฆราวาส ผู้สอบบาลีศึกษาได้ ประจำปี 2562 งานบำเพ็ญกุศลครบ ๒๐ ปี พระเทพนันทาจารย์ (บุญชู ธมุมสารมหาเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดพญาภู อดีตเจ้าคณะจังหวัดน่าน

วันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดพญาภู ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จัดงานแสดงมุทิตาจิตพระภิกษุสามเณร ผู้สอบเปรียญธรรมได้ และฆราวาส ผู้สอบบาลีศึกษาได้ ประจำปี 2562 งานบำเพ็ญกุศลครบ ๒๐ ปี พระเทพนันทาจารย์ (บุญชู ธมุมสารมหาเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดพญาภู อดีตเจ้าคณะจังหวัดน่าน

เริ่มพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน โดย พระเทพเวที รักษาการเจ้าคณะภาค 6 ประธานสงฆ์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นายนิวัฒน์ งามธุระ ปลัดจังหวัด ประธานฆราวาส จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย กล่าวคำบูชา นมัสการพระรัตนตรัย คำอาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีลพระสงฆ์สวดมาติกา เจ้าหน้าที่ลาดภูษาโยง จัดเตรียมผ้าบังสุกุล ประธานพิธีและผู้เข้าร่วมพิธี ทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล พระสงฆ์อนุโมทนา

 

และต่อด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และ แสดงมุทิตาจิต กล่าวคำอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ กล่าวคำรายงานต่อประธานสงฆ์โดย พระครูปริยัตินันทสุธี ครูใหญ่สำนักศาสนศึกษาวัดพญาภู ตัวแทนพระภิกษุสามเณร นักเรียน ถวายเครื่องสักการะแด่ประธานสงฆ์โดย สามเณรพีรวิชญ์ ฉันทาวิวัฒน์ ป.ธ. ๕ และประธานฆราวาสถวายสักการะแด่ประธานสงฆ์

และกล่าวมุทิตาพจน์ ประธานสงฆ์ มอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ-สามเณรผู้สอบได้ และแก่พระภิกษุสามเณร ฆราวาส ผู้กำลังศึกษานักธรรม-บาลี เจ้าหน้าที่จัดเตรียมจตุปัจจัยไทยทาน มัคนายกนำกล่าวคำบูชาข้าวพระพุทธ ถวายภัตตาหาร และผ้าป่า ประธานพิธีและผู้เข้าร่วมพิธี ถวายจตุปัจจัยไทยทานแด่พระสงฆ์ ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา พระสงฆ์อนุโมทนา ผู้เข้าร่วมพิธีรับพรจากพระสงฆ์ มัคนายกนกล่าวคำนมัสการพระรัตนตรัยและกล่าวคำลาพระสงฆ์ เป็นเสร็จพิธี

 

รายชื่อผู้สอบได้

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดน่าน กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น