กกต.นครพนม พร้อมเลือกตั้ง อปท. คิกออฟ.104 แห่ง รณรงค์ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง

นครพนม – วันที่ 6 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมโรงแรมไอโอเท็ล บ้านหนองจันทร์ ต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์แก่เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครพนม(กกต.ฯ)จัดขึ้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งท้องถิ่น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในเบื้องต้นให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีการเลือกตั้งตามกฎหมาย ในช่วงปลายปี 2562 ที่จะมาถึงนี้

โดยจังหวัดนครพนม มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ที่ครบวาระตามกฎหมาย และจะต้องมีการเลือกตั้งทั้งหมด จำนวน 104 แห่ง ประกอบไปด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตำบล 21 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบลอีก 81 แห่ง ที่จะต้องดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น

ในครั้งนี้มี นายสมพล พงษ์พิพัฒน์ ผอ.กกต.นครพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรมติวเข้มจากวิทยากร โดยผู้ที่เข้ารับการอบรม จะได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นตามกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นฉบับ พุทธศักราช 2562 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเตรียมความพร้อม ในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ในเรื่องงบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการเลือกตั้ง ทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภาครัฐ บุคคลที่จะสมัครเข้ารับเลือกตั้งท้องถิ่น ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งที่ถูกต้องและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ให้เป็นไปด้วยคามถูกต้อง สุจริต และเที่ยงธรรม เป็นที่ยอมรับแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องก่อให้เกิดการเลือกตั้งท้องถิ่นแบบสมานฉันท์

นายสมพล พงษ์พิพัฒน์ ผอ.กกต.ฯ เปิดเผยว่า กกต.นครพนม มีความพร้อม ในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยในช่วงนี จะมีการจัดทำโครงการ สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ดูแลการเลือกตั้งตามกฎหมาย เน้นสร้างความรู้ความเข้าใจ การเลือกตั้งท้องถิ่น ไปจนถึงการปลูกฝังสร้างจิตสำนักให้ประชาชน เยาวชน ได้เข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ สุจริต ยุติธรรม ร่วมกันต่อต้านการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง ไปจนถึง การสร้างความเข้าใจแก่นักการเมือง ให้ทำกิจกรรมการเมืองสร้างสรรค์ ปรองดอง

ซึ่งทาง กกต.นครพนม ได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องไปตามชุมชนทั้ง 12 อำเภอ รวมถึง สถานศึกษาต่างๆ ให้ประชาชน รับทราบข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ให้มากที่สุด โดยจังหวัดนครพนมนั้น มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ครบวาระรอจัดการเลือกตั้งตามกฎหมายจำนวน 104 แห่ง ตามที่ระบุไว้ข้างต้น จึงฝากไปยังประชาชน รวมถึง นักการเมืองท้องถิ่น ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย แนวสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทุกด้าน และได้ผู้บริหารท้องถิ่นที่มีคุณภาพ เข้ามาบริหารงานต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครพนม กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น