การตรวจสอบและติดตามการใช้เงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จ.ศรีสะเกษ

การตรวจสอบและติดตามการใช้เงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จ.ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 สำนักงานสหกรณ์จังวัดศรีสะเกษ มอบให้ นางสาวยุพาพร จันทรนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางธัญมน พละการ นักวิชาการสหกรณ์ สังกัด กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ไปตรวจสอบและติดตามการใช้เงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด ครั้งที่ 2 ของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงการผลิตและการตลาด มีจุดมุ่งหมายเสริมสร้างสภาพคล่องด้านเงินทุนให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ได้รับการสนับเงินทุนนำไปจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร รวบรวมและแปรรูปผลผลิต ให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร จัดสรรเงินทุน ฯ โดยพิจารณาให้ตามศักยภาพของกลุ่มเกษตรกร สภาพกิจกรรมการผลิตและการตลาดโดยจัดทำนำเสนอเป็นโครงการ ฯ เงินกู้ยืมปลอดดอกเบี้ยใช้เงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี พ.ศ.2559 – 2564) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มเกษตรกรที่มีคุณสมบัติสามารถกู้ยืมเงินได้ จำนวน 27 แห่ง วงเงินกู้ยืมจำนวน 9,010,000.- บาท

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กำหนดให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทำการตรวจสอบและติดตามการใช้เงินกู้ โดยตรวจสอบครั้งที่ 1 ภายใน 1 เดือนหลังจากกลุ่มเกษตรกรได้รับเงินกู้ และ การตรวจสอบครั้งที่ 2 ภายใน 3 – 6 เดือนหลังจากตรวจสอบครั้งที่ 1 ในครั้งนี้ ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ ฯ ไปตรวจสอบและติดตามการใช้เงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ณ กลุ่มเกษตรกรทำนาโพธิ์ ตำบลเหล่ากวาง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

ผลการตรวจสอบพบว่า กลุ่มเกษตรกรฯ ใช้เงินกู้ยืมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ นำเงินกู้ไปจัดหาปุ๋ยเคมี
เพื่อจำหน่ายในราคาเป็นธรรมและสินค้าตรงกับความต้องการของสมาชิก ก่อให้เกิดประโยชน์
แก่เกษตรกรผู้เป็นสมาชิกได้อย่างแท้จริง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดศรีสะเกษ กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น