การให้บริการตรวจสอบแนะนำส่งเสริมสหกรณ์เพื่อสนับสนุนด้านเงินทุน จ.ศรีสะเกษ

การให้บริการตรวจสอบแนะนำส่งเสริมสหกรณ์เพื่อสนับสนุนด้านเงินทุน จ.ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ มอบให้ นางสาวอาภัตรา ศรีเมือง นักวิชาการสหกรณ์ สังกัด กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ไปให้บริการสหกรณ์ในพื้นที่ เพื่อการจัดทำเอกสารประกอบการจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 กลุ่มเป้าหมายได้แก่
1. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองแวง จำกัด
2. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองโอง จำกัด
3. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนามแท่ง จำกัด
4. สหกรณ์ผู้ปลูกหอมแดงกันทรารมย์ จำกัด

นางสาวอาภัตราฯ แจ้งให้ทราบว่า สหกรณ์ทั้ง 4 แห่ง มีความประสงค์ขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ในปีงบประมาณ 2563 จะต้องผ่านกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ ฯ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ข้อมูลการจัดชั้นลูกหนี้เพื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ทั้งนี้ มีรายละเอียดต้องจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ โดยนำรายงานผลการตรวจสอบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ ปีบัญชีล่าสุด และ ปีบัญชีย้อนหลัง 1 ปี ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง เพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับการจัดชั้นลูกหนี้ที่ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ พิจารณาแล้วเพื่ออำนวยความสะดวกการให้บริการด้านเงินทุนแก่สหกรณ์ ลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทาง ไม่ต้องเดินทางไป-กลับ จากสหกรณ์ ฯ ซึ่งมีที่ทำการอยู่ต่างอำเภอ ในกรณี เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์จัดทำเอกสารและหลักฐานประกอบไม่ครบถ้วน จำเป็นต้องเดินทางไปติดต่อประสานงานกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษหลายครั้ง จึงได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ไปให้บริการทำการตรวจสอบและให้คำแนะนำการจัดทำเอกสารละหลักฐานต่าง ๆ แก่เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ณ ที่ทำการของสหกรณ์ ฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้เป็นสมาชิกสหกรณ์และบรรลุเป้าหมายตามภารกิจของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ต่อไป

 

{gallery}News/Kobosor/5_Sept_2019/Money_Doc{/gallery}

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดศรีสะเกษ กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น