ตลท.-กฟผ.ร่วมศึกษาความพร้อมตลาดซื้อขายไฟฟ้าขายส่ง ดันไทยสู่ฮับซื้อขายไฟฟ้าอาเซียน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ลงนาม MOU กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ร่วมศึกษาการพัฒนาสินค้าหรือแพลตฟอร์ม รองรับตลาดซื้อขายไฟฟ้าระดับขายส่ง รองรับการเป็นศูนย์กลางซื้อขายพลังงานไฟฟ้า ภูมิภาคอาเซียนในอนาคต  

นายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งพัฒนาตลาดทุน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน ภายใต้วิสัยทัศน์ “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone” โดยทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาดทุน พัฒนาสินค้าและบริการที่สอดรับกับตลาดโลก พร้อมสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ  ปัจจุบัน ธุรกิจทั่วโลกต้องเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่ มีการแข่งขันมากขึ้น ซึ่งรวมถึงสาธารณูปโภคที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ  ล่าสุด ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อศึกษาการพัฒนาสินค้า หรือแพลตฟอร์ม ที่มีความน่าเชื่อถือ รองรับตลาดซื้อขายไฟฟ้าในระดับขายส่ง (Wholesale Electricity Market) ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญ ของการมีกลไกเพื่อการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งต่อผู้ผลิตและผู้ใช้
ด้านนางภาวนา อังคณานุวัฒน์ รองผู้ว่าการบริหาร กฟผ ระบุว่า ความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อม การทำตลาดซื้อขายไฟฟ้าในระดับขายส่งรูปแบบใหม่ ผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขาย ได้แก่ แบบ Capacity Market ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายกำลังผลิตล่วงหน้าระยะ 3-5 ปี และแบบ Energy Market ซึ่งเป็นการซื้อขายไฟฟ้ารายวัน เพื่อรองรับสู่การเป็นศูนย์กลางตลาดซื้อขายพลังงานไฟฟ้าในภูมิภาค (Center of Regional Electricity Trading) อีกทั้ง ยังเป็นการเตรียมความพร้อมรับการเปิดตลาดเสรี เพื่อส่งเสริมการแข่งขันในกิจการไฟฟ้า  กรอบความร่วมมือครอบคลุมการศึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาตลาดซื้อขายไฟฟ้า ในระดับขายส่ง (Wholesale Electricity Market Trading Platform) โมเดลอุตสาหกรรมกิจการไฟฟ้า กลไกการซื้อขายไฟฟ้า และการพัฒนาสัญญาซื้อขายไฟฟ้าล่วงหน้า และระหว่างวันในระดับขายส่ง ความร่วมมือของทั้งสององค์กร ถือเป็นการเริ่มต้นของการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้า โดยใช้กลไกของระบบตลาดเป็นตัวผลักดัน ทำให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการไฟฟ้า และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

ทั้งนี้ ความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์ฯ และ กฟผ. มีระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2562 – 3 กันยายน 2563 โดยทั้งสองฝ่ายจะทำงานร่วมกัน ในการศึกษาและพัฒนาโมเดลอุตสาหกรรมกิจการไฟฟ้า สำหรับตลาดซื้อขายไฟฟ้าระดับขายส่ง การสนับสนุนข้อมูล พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาดังกล่าว เป็นต้น

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น