เกษตรโคราช ปั้นเกษตรกรน้อยสู่ชุมชน ผลิตพืชผัก ลดสารเคมี

เกษตรโคราช ปั้น ยุวเกษตร รุ่นใหม่ สู่ชุมชน ผลิตพืชผักปลอดสารพิษ ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซานครราชสีมา นำโดย นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา แถลงผลงานการดำเนินงานของยุวเกษตรจังหวัดนครราชสีมาต่อสื่อมวลชน

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 62 เวลา 16.00 น นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า การจัดงานนี้ขึ้นมาก็เพื่อ ยุวเกษตรโดยตรง โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยให้หันมาทำเกษตรกรรมแบบยั่งยืน มุ่งเน้นพืชผักปลอดสารพิษและการทำปุ๋ยอินทรีย์ ใช้เอง หลีกเลี่ยงสารเคมี โดยได้มีการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติให้กับยุวเกษตรกรอย่างจริงจัง สำหรับเกษตรกรผู้เป็นห้วหน้าครอบครัวและเกษตรกรวัยทำงานที่มาในงาน ทางเกษตรจังหวัดนครราชสีมาได้จัดฝึกอบรมพร้อมให้คำปรึกษาตลอดงาน ซึ่งการดำเนินงานการส่งเสริมและพัฒนา ยุวเกษตรกร ได้มีการส่งเสริมมาตั้งแต่ ปี 2495 จนถึงปัจจุบัน ได้ดำเนินงานมากว่า 67 ปี


ปัจจุบันการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนายุวเกษตรกร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา เป็นหน่วบงานในส่วนของภูมิภาค สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ได้มีการส่งเสริมเด็กและเยาวชนที่มีอายุ 10-25 ปี ที่มีความสนใจในด้านเกษตรกรรม เราได้จัดตั้งเป็นกลุ่มยุวเกษตรกรเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะอาชีพ ทักษะการดำเนินชีวิตในสังคมโดยเน้นวิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้ ยุวเกษตรหรือ เยาวชน รวมไปถึงหัวหน้าครอบครัวที่เข้ารับการอบรมให้มีความสามารถและความพร้อมในการใช้ชีวิตแบบพอเพียง (ตามแนวพ่อ) ให้อยู่ในสังคมนี้ได้ยั่งยืน เกษตรจังหวัดนครราชสีมากล่าว

สำหรับปี 2562 จังหวัดนครราชสีมาได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานเสริมสร้างพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสร้างทัศนคติที่ดี และปลูกฝังค่านิยมในเชิงเกษตรกรรมให้กับยุวเกษตรกรและเยาวชนใน จังหวัดนครราชสีมา โดยผ่านกระบวนการคัดกรอง ด้วยการฝึกอบรมยุวเกษตรกร อย่างไรก็ดีการจัดนิทรรศการและผลการดำเนินงานยุวเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมานั้น เป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรได้แลกเปลี่ยนความรู้ของกลุ่มยุวเกษตรกรกับกลุ่มอื่นๆที่เข้ามาศึกษาดูงาน พร้อมกับแลกเปลี่ยนความคิดกับกลุ่มยุวเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จเพื่อนำแนวคิดไปพัฒนาและสร้างสมประสบการณ์ต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครราชสีมา กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น