นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบรางวัลพยาบาลดีเด่นและนักศึกษาพยาบาลดีเด่น

นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบรางวัลพยาบาลดีเด่นและนักศึกษาพยาบาลดีเด่น

เมื่อวันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมสามัญและประชุมวิชาการประจำปี  ๒๕๖๒ หัวข้อเรื่อง “พยาบาล : เสียงแห่งพลังสู่สุขภาวะดีถ้วนหน้า” “Nurses – A Voice to Lead Health For All”  โดย นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมามี กล่าวต้อนรับนางกมลวรรณ รวยสูงเนิน อุปนายก เขตนครราชสีมากล่าวรายงาน นางสาวศศิธร ชำนาญผลนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกล่าวเปิด มอบรางวัลพยาบาลดีเด่นและนักศึกษาพยาบาลดีเด่นนายวิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และนางสาวศศิธร ชำนาญผล นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม

วัตถุประสงค์การจัดประชุมเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับบุคลากรทางการพยาบาลได้มีการเผยแพร่ความรู้และผลงาน ด้านวิชาการ ด้านงานวิจัย กิจกรรมการเรียนการสอน วิทยาการความก้าวหน้าของการดูแลรักษาพยาบาล งานนวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การร่วมกัน รวมทั้งยังเป็นการพัฒนาเครือข่ายการให้บริการ การจัดบริการรักษาพยาบาล ตลอดจนเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสายวิชาต่างๆ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการจัดกิจกรรมของงานในรูปแบบของบรรยายวิชาการจากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ   พยาบาลดีเด่น  นักศึกษาพยาบาลดีเด่นที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล  พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่พยาบาลผู้เกษียณอายุราชการ  และการนำเสนอโปสเตอร์ผลงานความก้าวหน้าทางการพยาบาลและสาธารณสุขของสมาคมฯ  สำหรับผลงานที่ผ่านการประกวดคัดเลือกในงาน สามารถนำไปพัฒนาและนำเสนอ  ในเวทีการประชุมระดับชาติต่อไป     การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน พ.ศ.2562 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นพยาบาลวิชาชีพ สมาชิกสมาคมพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบุคลากรทางการสาธารณสุข และนักศึกษาพยาบาล จำนวน 500 คน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครราชสีมา กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น