ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการมีความเจ็บป่วย ภาวะทุพพลภาพ เฮ นายกสุรวุฒิให้การสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ 

ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการมีความเจ็บป่วย ภาวะทุพพลภาพ เฮ นายกสุรวุฒิให้การสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์

วันพุธที่ 4 กันยายน 2562ณ ลานเอนกประสงค์ ตึกกาญจนาภิเษก สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมาโดย นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา กิจกรรมการสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ แก่ผู้สูงอายุ ผู้ปวยติดเตียง และผู้พิการภายใต้โครงการฟื้นฟูสมรถภาพและสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2562และ รองนายกเทศมนตรี, สมาชิกสภาเทศบาล , ปลัดเทศบาล , รองปลัดเทศบาลผู้อำนวยการสำนัก/กอง, ตัวแทนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 9หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิ, ผู้สูงอายุ ญาติผู้ดูแล และท่านผู้มีเกียรติ ทุกท่าน

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพิธีเปิดกิจกรรมการสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ แก่ผู้สูงอายุ ผู้ปวยติดเตียง และผู้พิการภายใต้ โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพและสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี2562 ในวันนี้เทศบาลนครนครราชสีมา ให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้ปวยติดเตียง ผู้พิการ ในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคการรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ ทั้งในเชิงรับหรือเชิงรุกภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการสาธารณสุข และศูนย์พัฒนาฟื้นฟูผู้สูงอายุและผู้พิการ ร่วมกับหน่วยบริการปฐมภูมิทั้ง 15แห่งจากคำกล่าวรายงานจะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการมีความเจ็บป่วย ภาวะทุพพลภาพมากขึ้น

อีกทั้งยังมีผู้ป่วย ผู้พิการจำนวนมากที่มีความยากลำบากในการดำรงชีวิต ขาดโอกาสในการเข้าถึงการบริการสาธารณสุขและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่หมาะสมกับสภาพความเจ็บป่วยต่อมาได้ทำการมอบสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่มีความจำเป็นในกาดูแลต่างๆ เช่น เตียง รถข็น เครื่องดูดเสมหะ เครื่องผลิตออกซิเจนเพื่อให้การฟื้นฟูสภาพร่างกาย สร้างเสริมสุขภาพ ให้มีผู้สูงอายุ ผู้ปวยติดเตียง และผู้พิการ ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมให้มีสุขภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการดูแลของญาติและครอบครัวมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้บุคคลเหล่านี้มีความสุขมากยิ่งขึ้น

ภาพ/ข่าว นายสันติ วงษาเกษ ผู้สื่อข่าวรายงาน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครราชสีมา กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น