ราชภัฏโคราช -ราชมงคลอีสาน   MOU ขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 3 ปีนี้ เปลี่ยนแปลงแน่นอน

ผนึกกำลังพี่น้องสองราช  ราชภัฏโคราช -ราชมงคลอีสาน   MOU ขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

วันนี้  ที่ห้องประชุมดร. เสาวนิต  เสาร์นานนท์  อาคาร 9 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ได้จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ  ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ลงนามร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์  ลิ้มไขแสง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ซึ่งมีเป้าประสงค์ในการร่วมกันพัฒนาการศึกษา 5 ด้านคือ 1. ด้านการจัดการศึกษา 2. ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 3. ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์นักศึกษาและบุคลากร 4.ด้านการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 5 ด้านอื่นๆตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้สืบเนื่องจากทั้งสองมหาวิทยาลัยมีปณิธานที่แน่ๆในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตการวิจัยบริการวิชาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยมีกำหนดระยะเวลาลงนามร่วมกัน 3 ปีนับตั้งแต่วันลงนามวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ถึง 28 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้นับเป็นการผนึกกำลังสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อผลักดันให้ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัย นำด้านการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครราชสีมา กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น