ศรีสะเกษ สนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำให้กับเกษตรกร

ศรีสะเกษ สนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำให้กับเกษตรกร

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้ กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณา และ มีมติกำหนดวงเงินกู้ยืมอัตราดอกเบี้ยต่ำ เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) ภายใต้ โครงการจัดหาแหล่งน้ำให้สมาชิกสหกรณ์ เป็นวงเงินทั้งสิ้น 2,860,000.00 บาท ให้กับ สหกรณ์การเกษตรพยุห์ จำกัด จำนวน 2,600,000.00 บาท และ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศรีไผทราษฎร์ จำกัด จำนวน 260,000.00 บาท
นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ รองประธานคณะอนุกรรมการฯ กล่าวว่า โครงการจัดหาแหล่งน้ำให้สมาชิกสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกสหกรณ์มีเงินลงทุนในการจัดหาและ/หรือพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่เกษตรกรรมของตนเองอย่างเป็นระบบ
2) เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำการเกษตร และลดความเสี่ยงในการขาดแคลนน้ำ
3) เพื่อปรับเปลี่ยนการเกษตรกรรมของสมาชิกสหกรณ์จากการพึ่งพาแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือชลประทานเพียงแหล่งเดียว เป็นการเกษตรแบบมุ่งเน้นการบริหารจัดการ เพื่อให้มีน้ำใช้สม่ำเสมอตลอดปี โดยเก็บกักน้ำฝนในฤดูฝน เพื่อใช้เสริมการปลูกพืชในฤดูแล้ง หรือระยะฝนทิ้งช่วง

คุณสมบัติของเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร (สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง และสหกรณ์นิคม) หรือเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่ประกอบอาชีพทำการเกษตร และมีพื้นที่ทำการเกษตรเป็นของตนเอง

วิธีการดำเนินงาน
1) ให้สหกรณ์กู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ในวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนให้สมาชิกกู้ สหกรณ์ละไม่เกิน 5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี ปลอดต้นเงินปีที่ 1 ชำระเงินปีที่ 2 – 5 ร้อยละ 25 ของจำนวนวงเงินที่กู้
2) สหกรณ์ให้สมาชิกกู้เพื่อลงทุนในการจัดหาแหล่งน้ำในพื้นที่ทำการเกษตรของตนเอง (สร้าง/พัฒนาระบบกักเก็บน้ำ ได้แก่ ขุดสระน้ำเพื่อกักเก็บน้ำในฤดูฝน หรือขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อให้มีน้ำใช้สม่ำเสมอตลอดปี เพียงพอกับการทำการเกษตร หรือพัฒนาปรับปรุงสระน้ำบ่อบาดาลที่มีอยู่ หรือจัดหาอุปกรณ์เช่นเครื่องสูบน้ำ ให้มีศักยภาพเพียงพอสอดคล้องกับการทำการเกษตร) รายละไม่เกิน 50,000 บาท สหกรณ์คิดดอกเบี้ยจากสมาชิกอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน 5 ปี ปลอดต้นเงินปีที่ 1 ชำระเงินปีที่ 2 – 5 ร้อยละ 25 ของจำนวนเงินที่กู้

การจัดสรรเงินทุนให้สหกรณ์กู้ยืมเพื่อนำไปให้สมาชิกกู้ต่อในอัตราดอกเบี้ยต่ำ นำไปใช้พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่เกษตรกรรม เป็นการเพิ่มโอกาสการทำการเกษตร ลดความเสี่ยงในการขาดแคลนน้ำ สหกรณ์จะต้องจัดทำแผนการบริหารจัดการเงินให้มีประสิทธิภาพ นำเงินกู้ ไปใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ และ ต้องตรวจสอบติดตามผลการใช้เงินกู้ของสมาชิก มิให้ใช้เงินผิดประเภท จึงจะเกิดผลดีต่อเกษตรกรอย่างแท้จริง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดศรีสะเกษ กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น