กกต.ระนอง เสริมสร้างความรู้ จนท.อปท.เตรียมพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่น

กกต.ระนอง เสริมสร้างความรู้ จนท.อปท.เตรียมพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่น

ระนอง- นายสัญญา แก้วอนันต์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดการอบรมวิทยากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระนอง กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ซึ่งผู้เข้าอบรมเป็นหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระนอง จำนวน 28 คน

นายสัญญา กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2562 กำหนดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้คณะกรรมการมีอำนาจดำเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการเลือกตั้งภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการ กับให้มีอำนาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการจัดการเลือกตั้ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง

 

ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ พ.ศ.2550 กำหนดว่า เมื่อมีเหตุที่จะต้องให้มีการเลือกตั้งและได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว ให้เชิญผู้รับสมัครเลือกตั้ง ผู้สนับสนุนผู้สมัคร บุคคลผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติในการเลือกตั้ง

อำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมือง การสร้างการยอมรับในเรื่องรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และรู้รักสามัคคี การดำรงความเป็นมิตรทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้ง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น