เนรมิตรพื้นที่เปลี่ยวหลัง ม.สยาม เป็นสวนสุขภาวะและห้องสมุดกำแพง

กรุงเทพมหานครจับมือภาคีเครือข่าย เนรมิตรพื้นที่เปลี่ยวหลังมหาวิทยาลัยสยาม เป็นสวนสุขภาวะและห้องสมุดกำแพง เพื่อเป็นศูนย์กลางพบปะสังสรรค์ สร้างความสัมพันธ์และความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดสวนพื้นที่สุขภาวะและห้องสมุดกำแพง ณ ชุมชนสุขภาวะหลัง ม.สยาม รุ่งฟ้า 36 เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางพบปะสังสรรค์ สร้างความสัมพันธ์และความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

โดยการเปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยว ให้เป็นพื้นที่โปร่ง ตามนโยบาย Now “ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที” นโยบายคุณภาพชีวิตดี (Care) ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อีกทั้งยังสอดรับกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครในยุทธศาสตร์ “มหานครสีเขียวสะดวกสบาย”

โอกาสนี้ นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กทม. นายสมชีพ ไชยเขตต์ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม นักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม ประชาชนในชุมชน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ต้องการเปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยว ให้เป็นพื้นที่โปร่งหรือเป็นพื้นที่สุขภาวะ 1 เขต 1 ชุมชน กรุงเทพมหานครจึงได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), มหาวิทยาลัยสยาม และภาคีเครือข่าย พัฒนาพื้นที่รกร้างที่เคยเป็นกองขยะขนาดใหญ่เปลี่ยนให้เป็นพื้นที่สุขภาวะ

โดยจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้คนในชุมชนใช้เป็นศูนย์กลางพบปะสังสรรค์ ออกกำลังกาย และจัดกิจกรรมเพื่อส่วนรวม อีกทั้งยังเป็นการสร้างความปลอดภัย ความสัมพันธ์และความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยจะเป็นต้นแบบให้ทุกเขตนำไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทของชุมชนนั้นๆ

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กดอ่านที่นี่